Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

Bližší informace k výuce žáků od pondělí 12. dubna 2021

 

 1. Od tohoto dne se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně, a to rotačním způsobem – část tříd se jeden týden bude vzdělávat prezenčně a druhý týden distančně.

Rozdělení tříd: lichý kalendářní týden – 3. a 5. ročník + 4. C

                          sudý kalendářní týden – 1. a 2. ročník + 4. A, B

od 12. 4. se bude prezenčně vzdělávat – 3. A, B, 5. A, B, C a 4. C

od 19. 4. se bude prezenčně vzdělávat – 1. A, B, 2. A, B, C a 4. A, B

 1. Pro žáky 2. stupně pokračuje povinné distanční vzdělávání.
 2. Pro všechny žáky platí povinnost nosit zdravotnické ochranné roušky, pro všechny zaměstnance platí povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.
 3. Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 je možná přítomnost žáka ve škole jen na základě negativního výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu (další informace k testování v samostatném odstavci).
 4. Pro chod školy platí všechna protiepidemiologická opatření a aktualizovaná pravidla „manuálu“ pro provoz škol. Nadále bude potřebné často větrat (s ohledem na současné počasí vybavte své děti vhodným oblečením). Vstup cizích osob není dovolen, vstup rodičů pouze v nezbytných případech.

 

 

5. 4. – 9. 4.

12. 4. – 16. 4.

19. 4.  – 23. 4.

26. 4.  – 30. 4.

1. ročník

distanční výuka

distanční výuka

prezenční výuka

distanční výuka

2. ročník

distanční výuka

distanční výuka

prezenční výuka

distanční výuka

3. ročník

distanční výuka

prezenční výuka

distanční výuka

prezenční výuka

4. A, B

distanční výuka

distanční výuka

prezenční výuka

distanční výuka

4. C

distanční výuka

prezenční výuka

distanční výuka

prezenční výuka

5. ročník

distanční výuka

prezenční výuka

distanční výuka

prezenční výuka

2. stupeň

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka


Podrobnější informace zde.

Organizační informace pro zákonné zástupce žáků v prezenční výuce

 

 1. V souvislosti s příchodem většího počtu žáků upravujeme časy vstupů žáků do školy:

1.– 4. ročník: žáci 1. a  3. ročníku budou přicházet v době od 7:35 do 7:45 hodin,

žáci 2. a 4. ročníku budou přicházet v době od 7: 45 do 7:55 hodin, vchodem pod jídelnou,

žáci 5. ročníku budou přicházet od 7:35 do 7:55 vchodem z ulice Komenského.

Dojíždějící žáci 1. – 4., kteří budou přicházet před 7:30 hodin, budou vcházet vchodem pod jídelnou, dojíždějící žáci 5. ročníku hlavním vchodem. Všichni použijí čip. Po dezinfekci rukou a převlečení v šatně přejdou do své třídy.

 1. Výuka bude probíhat v rozsahu rozvrhu platného od 1. 9. 2020.
 2. Není dovolen zpěv a sportovní činnosti.
 3. S ohledem na povětrnostní podmínky může být zařazen pohyb na čerstvém vzduchu, proto vybavte děti vhodným oblečením (dle informací tř. učitelek).

Školní stravování  

 

 1. Probíhá školní stravování – žáci přihlášení ke stravování mají na dobu, kdy bude probíhat prezenční výuka, obědy přihlášené. V případě nepřítomnosti žáků, nebo nezájmu o školní stravování je třeba obědy odhlásit.

 

 1. Průběh stravování a nástupy na oběd budou probíhat za mimořádných hygienických opatření.

 

Informace o možnosti stravování žáků vzdělávajících se distančně  

 

 1. Žáci vzdělávající se distančně mají nárok na dotovaný školní oběd.
 2. Oběd je možné pouze vyzvedávat u výdejního okénka – u rampy školní jídelny ve vnitřním dvoře.
 3. Tyto obědy je třeba přihlašovat.
 4. Přihlášené obědy je možné vyzvednout ve 13 hodin.
 5. Pokud jste tedy již obědy pro své děti v distanční výuce využívali, na systému přihlašování a vyzvedávání se nic nemění.

Provoz školní družiny

 

 1. Školní družina bude v provozu v obvyklém rozsahu. Bude fungovat v homogenních skupinách celých tříd. Je určena pro přihlášené žáky 1. – 4. ročníku, kteří se vzdělávají prezenčně.

 

 1. Fungovat bude ranní družina od 6:30 hodin. Žák, který přijde do ranní družiny, musí nejprve projít testováním (viz odstavec k testování). Prosíme rodiče, aby v případě zájmu o ranní družinu o tom v předstihu informovali své třídní učitelky - do pátku 12 hodin.

Testování žáků

 

 1. Testování bude probíhat 2 x týdně (pondělí a čtvrtek) vždy na začátku vyučování (od 8:00 hodin) pomocí antigenních neinvazivních testů samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu
 • škola má k dispozici testy SARS – CoV-2 LEPU Medical.

 

 1. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (takový žák ani nepřichází do školy).

 

 1. Organizace testování:
 • bude probíhat mimo kmenovou třídu – tam žáky odvede třídní učitel
 • na začátku proběhne instruktáž provádění testu
 • následuje provedení testu a čekání na jeho výsledek
 • kromě pedagoga bude testování účastna další osoba, která bude vypomáhat
 • o výsledku testování škola provádí záznam
 • pokud žák přijde do školy později, bude otestován po svém příchodu
 • stejný postup bude uplatněn i v případě žáka, který přijde na ranní družinu

            Doporučujeme zhlédnutí instruktážních videí      https://testovani.edu.cz/

 

 1. V případě pozitivního výsledku testu škola bezodkladně bude informovat zákonného zástupce.

 

 1. Není možná osobní přítomnost žáků, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání. Informace k probíranému učivu budou uvedeny v třídní knize (Bakaláři).   

 

 1. V případě testování žáků  1.-3.  ročníku a v individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce, popř. jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V případě účasti zákonného zástupce (popř. pověřené osoby) na testování je nutné informovat školu do pátku 12 hodin. V takovémto případě zákonný zástupce přivede žáka v testovací den v 8:30 hodin ke vchodu z ulice Komenského. Na výsledek testu bude nutné vyčkat před budovou školy.

 

 1. Testování se neprovádí u žáků, jejichž zákonný zástupce doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na certifikovaném odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit.

O těchto skutečnostech je třeba v předstihu informovat školu (třídního učitele, vedení).

 

           Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost informacím, projděte s Vašimi dětmi další přiložené materiály, abychom tuto mimořádně náročnou situaci všichni zvládli. Na Vaše telefonické dotazy k aktuálním opatřením jsme připraveni odpovídat ve čtvrtek 8. 4. a pátek 9. 4. do 15:00 hodin. Na emailové průběžně.

 

       V Lomnici nad Popelkou 7. 4. 2021                                     

Mgr. Alena Ženatá, 

ředitelka


Pravidla distanční výuky

 1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce.
 1. V rámci distančního vzdělávání jsou vyučovány profilové předměty školy, tj. matematika, český jazyk, cizí jazyk a naukové předměty. V předmětech výchovného rázu vyučující zadá dlouhodobý úkol.
 1. Formy distanční výuky. Distanční výuka je vedena jednotně v prostředí Google Classroom. Má několik podob.
  1. On – line hodiny v prostředí Google Classroom Meet. Vyučující o uskutečnění hodiny informuje žáky v předstihu.
 1. Zadávání výukových materiálů v Google Classroom.
 2. Zákonný zástupce žáka, u kterého se během distanční výuky změní technické podmínky   pro distanční výuku (oproti stavu, který uvedl v dotazníku ze září 2020), má povinnost o této skutečnosti informovat vyučujícího a domluvit se s ním na jiné formě distančního vzdělávání.
 1. Hodnocení distanční výuky. Práce žáka jsou hodnoceny známkou, formativním hodnocením nebo obojím.  Hodnocení se zapisuje do elektronické žákovské knížky. 
 1. V rámci distančního vzdělávání poskytuje pedagog žákovi a jeho zákonnému zástupci metodickou podporu, efektivní zpětnou vazbu a je nápomocen řešit případné problémy. Třídní učitel řeší případné problémy s distanční výukou ve své třídě.
 1. Při on-line hodinách probíhá výuka podle následujících pravidel. Hodinu zahajuje učitel. Žáci se připojují na jeho vyzvání. V rámci hodiny jsou dodržována pravidla slušného chování. Žáci mají zakázáno pořizovat audio i video nahrávky bez výslovného souhlasu vyučujícího. 
 1. V případě, že je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tom jeho zákonný zástupce třídního učitele.

V Lomnici nad Popelkou 23.10. 2020                                        Mgr. Alena Ženatá, ředitelka


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Další informace ke koranaviru

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.