Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 


 Bližší informace k výuce žáků od 4. ledna 2021

1. Od toto dne pokračuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku.

2. Pro žáky ostatních ročníků je povinné distanční vzdělávání.  Platí pravidla pro distanční výuku. Žáci, kteří nemají přístup i internetu, si přijdou pro zadání 4. 1. 2021 ve 14 hodin.

3. Pro všechny osoby pohybující se ve škole (žáky i zaměstnance) platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

4. Pro chod školy platí všechna protiepidemiologická opatření a zásady obsažené v manuálu pro provoz škol MŠMT.

Organizační informace pro zákonné zástupce žáků a žáky 1. a 2. ročníku

1. Příchod žáků:         žáci 1. ročníku budou přicházet v době od 7. 30 do 7. 45 hodin,

žáci 2. ročníku budou přicházet v době od 7. 45 do 8. 00 hodin.

2. Výuka bude probíhat v rozsahu rozvrhu platného od 1. 9. 2020.

3. Není dovolen zpěv a sportovní činnosti.

4. S ohledem na povětrnostní podmínky může být zařazen pohyb na čerstvém vzduchu.

5. Probíhá školní stravování – žáci přihlášení ke stravování mají obědy přihlášené, v případě nepřítomnosti žáků, nebo nezájmu o školní stravování je třeba obědy odhlásit. Při organizaci stravování budou dodržovány stanovené rozestupy.

6. Školní družina bude v provozu v obvyklém rozsahu. Každá třída bude samostatnou skupinou školní družiny, aby byla zachována podmínka homogenity každé třídy.

7. Fungovat bude ranní družina od 6.30. 

Informace o možnosti stravování žáků vzdělávajících se distančně

1. Žáci vzdělávající se distančně mají nárok na dotovaný školní oběd, a to od 5. 1. 2021 (vzhledem k předcházejícímu víkendu a svátku).

2. Oběd je možné pouze vyzvedávat u výdejního okénka, ne konzumovat v jídelně.

3. Tyto obědy je třeba přihlásit, jsou „centrálně“ odhlášené.

4. Přihlášené obědy je možné vyzvedávat vždy ve 13 hodin, vstup bude organizován vchodem pod školní jídelnou pro žáky 1. i 2. stupně.

V případě dotazů kontaktujte prosím vedení školy – emailem, telefonicky.

 

V Lomnici nad Popelkou 28. 12. 2020                               Mgr. Alena Ženatá,  ředitelka


 

4. 1. – 8. 1.

11. 1. – 15. 1.

18. 1.  – 22. 1.

25. 1. – 28. 1.

1. a 2. ročník

prezenční výuka

prezenční výuka

prezenční výuka

 

3. - 5. ročník

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

6.ročník

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

7. A, B

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

7. C, D

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

8. ročník

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

9. ročník

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 


Pravidla distanční výuky

 1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce.
 1. V rámci distančního vzdělávání jsou vyučovány profilové předměty školy, tj. matematika, český jazyk, cizí jazyk a naukové předměty. V předmětech výchovného rázu vyučující zadá dlouhodobý úkol.
 1. Formy distanční výuky. Distanční výuka je vedena jednotně v prostředí Google Classroom. Má několik podob.
  1. On – line hodiny v prostředí Google Classroom Meet. Vyučující o uskutečnění hodiny informuje žáky v předstihu.
 1. Zadávání výukových materiálů v Google Classroom.
 2. Zákonný zástupce žáka, u kterého se během distanční výuky změní technické podmínky   pro distanční výuku (oproti stavu, který uvedl v dotazníku ze září 2020), má povinnost o této skutečnosti informovat vyučujícího a domluvit se s ním na jiné formě distančního vzdělávání.
 1. Hodnocení distanční výuky. Práce žáka jsou hodnoceny známkou, formativním hodnocením nebo obojím.  Hodnocení se zapisuje do elektronické žákovské knížky. 
 1. V rámci distančního vzdělávání poskytuje pedagog žákovi a jeho zákonnému zástupci metodickou podporu, efektivní zpětnou vazbu a je nápomocen řešit případné problémy. Třídní učitel řeší případné problémy s distanční výukou ve své třídě.
 1. Při on-line hodinách probíhá výuka podle následujících pravidel. Hodinu zahajuje učitel. Žáci se připojují na jeho vyzvání. V rámci hodiny jsou dodržována pravidla slušného chování. Žáci mají zakázáno pořizovat audio i video nahrávky bez výslovného souhlasu vyučujícího. 
 1. V případě, že je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tom jeho zákonný zástupce třídního učitele.

V Lomnici nad Popelkou 23.10. 2020                                        Mgr. Alena Ženatá, ředitelka


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Další informace ke koranaviru

Novinky


29. 12. 2020

Informace k výuce žáků od pondělí 4. 1. 2021

 Bližší informace k výuce žáků od 4. ledna 2021

1. Od toto dne pokračuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku.

2. Pro žáky ostatních ročníků je povinné distanční vzdělávání.  Platí pravidla pro distanční výuku. Žáci, kteří nemají přístup i internetu, si přijdou pro zadání 4. 1. 2021 ve 14 hodin.

3. Pro všechny osoby pohybující se ve škole (žáky i zaměstnance) platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

4. Pro chod školy platí všechna protiepidemiologická opatření a zásady obsažené v manuálu pro provoz škol MŠMT.

Organizační informace pro zákonné zástupce žáků a žáky 1. a 2. ročníku

1. Příchod žáků: žáci 1. ročníku budou přicházet v době od 7. 30 do 7. 45 hodin,

žáci 2. ročníku budou přicházet v době od 7. 45 do 8. 00 hodin.

2. Výuka bude probíhat v rozsahu rozvrhu platného od 1. 9. 2020.

3. Není dovolen zpěv a sportovní činnosti.

4. S ohledem na povětrnostní podmínky může být zařazen pohyb na čerstvém vzduchu.

5. Probíhá školní stravování – žáci přihlášení ke stravování mají obědy přihlášené, v případě nepřítomnosti žáků, nebo nezájmu o školní stravování je třeba obědy odhlásit. Při organizaci stravování budou dodržovány stanovené rozestupy.

6. Školní družina bude v provozu v obvyklém rozsahu. Každá třída bude samostatnou skupinou školní družiny, aby byla zachována podmínka homogenity každé třídy.

7. Fungovat bude ranní družina od 6.30. 

Informace o možnosti stravování žáků vzdělávajících se distančně

1. Žáci vzdělávající se distančně mají nárok na dotovaný školní oběd, a to od 5. 1. 2021 (vzhledem k předcházejícímu víkendu a svátku).

2. Oběd je možné pouze vyzvedávat u výdejního okénka, ne konzumovat v jídelně.

3. Tyto obědy je třeba přihlásit, jsou „centrálně“ odhlášené.

4. Přihlášené obědy je možné vyzvedávat vždy ve 13 hodin, vstup bude organizován vchodem pod školní jídelnou pro žáky 1. i 2. stupně.

V případě dotazů kontaktujte prosím vedení školy – emailem, telefonicky.

 

V Lomnici nad Popelkou 28. 12. 2020              Mgr. Alena Ženatá,  ředitelka

 

4. 1. – 8. 1.

11. 1. – 15. 1.

18. 1.  – 22. 1.

25. 1. – 28. 1.

1. a 2. ročník

prezenční výuka

prezenční výuka

prezenční výuka

 

3. - 5. ročník

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

6.ročník

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

7. A, B

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

7. C, D

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

8. ročník

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

9. ročník

distanční výuka

distanční výuka

distanční výuka

 

 

 

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.