KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Program Dotačního fondu Libereckého kraje

Oblast podpory: Školství a mládež

Podprogram Dotačního fondu LK:

4.3   - Specifická primární prevence rizikového chování 2015

Název projektu: Bez prevence se neobejdeme

Příjemce dotace:  Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

Realizace projetu:  1. 1. 2018 – 30. 11. 2018

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 15 000,- Kč

Charakteristika projektu

             Účelem projektu je podpořit aktivity, které škola v rámci prevence rizikového chování realizuje. Aktivity vycházejí z preventivního programu školy, jsou zaměřeny na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků a přispívají k formování a upevňování zdravých vztahů v žákovských kolektivech. 

    Cílem projektu je uskutečnit třídní a celoškolní preventivní programy zaměřené na komunikaci mezi žáky, osobnostně-sociální výchovu, předcházení šikaně, bezpečnost v kyberprostoru a dalším tématům. Nedílnou součástí je i výchova ke zdravému životnímu stylu a péče o zdraví. Projekt vychází z dlouhodobého a systematického programu zaměřeného na prevenci sociálně-patologických jevů, kterým procházejí postupně všichni žáci obou stupňů naší školy.

Finanční podpora projektu bude směřována na nákup materiálu a služeb.

Popis projektu

1. První stupeň základní školy

a) Realizace výchovně vzdělávacích programů v oblasti péče o zdraví

b) Ve 4. a 5. ročníku třídenní pobyt zaměřený na upevnění sociálních vztahů a zdravého prostředí v třídním kolektivu (jedná se o kolektivy doplněné o žáky ze spádových malotřídních škol). V rámci pobytu absolvují žáci aktivity směřující k rozvoji osobnostně-sociálních kompetencí.

2. Druhý stupeň základní školy – realizace preventivních programů v jednotlivých ročnících

a) 6. ročník - realizace dvoudenních harmonizačních pobytů zaměřených na upevnění sociálních vztahů   

v obměněných třídních kolektivech s využitím zážitkových technik a aktivit směřujících k rozvoji osobnostně-     -sociálních kompetencí žáků. Program probíhá nejen za účasti třídních učitelů a členů školního poradenského pracoviště, ale i odbornic z pedagogicko-psychologické poradny a SPC. Cílem této akce je zmapovat klima třídy, spolupráci a vzájemnou toleranci mezi žáky, z dlouhodobého pohledu jsou cennou informací o vztazích v třídních kolektivech pro třídního učitele i další pedagogy školy. 

     Na tento pobyt bude navazovat preventivní program zaměřený na agresi a šikanu. Žáci by měli na základě obou programů umět rozpoznat projevy šikany, osvojit si preventivní kompetence, naučit se aktivně řešit konflikt a čelit projevům šikany.  

b) 7. ročník - realizace preventivních programů zaměřených na rizika užívání tabákových výrobků, alkoholu a ostatních drog a nebezpečí vzniku závislosti. Cílem programu je formování zdravých postojů k této problematice a posilovat dovednosti udržet si zdravé postoje a odolat tlaku vrstevnické skupiny.

c) 8 .a 9. ročník  - realizace programů zaměřených téma sexuality a rizik sexuálního života. Program podporuje žáky k zodpovědnému přístupu při zahájení sexuálního života, vede k uvědomění sociálních i zdravotních následků v případě nezodpovědného chování.

 

Ve vybraných kolektivech proběhnou cílené programy zaměřené na podporu harmonických vztahů v kolektivech žáků.

Všichni žáci se zúčastní programu zdravé výživy Zdravá pětka.   

Aktivity proběhnou v období 1. 1. 2018 - 30.11. 2018 a jsou určeny všem žákům školy.

       Projekt vychází z minimálního preventivního programu školy a navazuje na projekty předcházejících let, a to: Prevence – předpoklad hodnotného života (r. 2015) , Program primární prevence na ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou (r. 2016) a Aktivity prevence rizikového chování na ZŠ TGM (2017)
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies