Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

Název projektu: ZŠ T.G.M. Lomnice – podpora formou šablon

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004154

Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Rozpočet projektu celkem:  1 393 019,- Kč

 

ZVOLENÉ ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT:

Personální podpora

Aktivita II/1.1 Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

Aktivita II/2.1.Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – v oblastech Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, a Cizí jazyky

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Aktivita II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin  - v oblastech Matematická gramotnost a Cizí jazyky 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Aktivita II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.

Aktivita II/2.11. Tandemová výuka

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ

II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Aktivita II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování

 

Projekt by měl podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů naší školy, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílením a vzájemným předáváním zkušeností. Žákům ohroženým školním neúspěchem a realizaci společného vzdělávání přispěje činnost školního asistenta, ale také doučování žáků. Čtenářský klub podpoří rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.

Do projektu je zapojeno 33 pedagogů školy.

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies