Výzva č. 02_18_063  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II

 

Název projektu: Podpora vzdělávání v ZŠ T. G. M. Lomnice nad Popelkou

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011292

Název operačního programu: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Doba realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021

Rozpočet projektu celkem:  2 097 940,- Kč

 

ZVOLENÉ ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

Aktivity pro základní školu

Personální podpora

Aktivita II/1.1 Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Aktivita 2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

Aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – v oblasti čtenářská gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Aktivita 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.  

 

Aktivita 2.II/11 CLIL ve výuce v ZŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL39 při výuce nejazykových předmětů.

Pedagog, který vyučuje zvolený cizí jazyk (dále jen „pedagog-lektor“), povede své dva kolegy-pedagogy, kteří zvolený cizí jazyk nevyučují ani nemají odbornou kvalifikaci pro výuku zvoleného cizího jazyka (dále jen „pedagog-nejazykář“).

Pedagog-lektor připraví a zrealizuje pro své kolegy v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, minimálně 25 výukových lekcí cizího jazyka v délce trvání minimálně 60 minut. Cílem lekcí je získání větší jistoty v komunikačních dovednostech a příprava na zavedení metody CLIL do výuky.

Pedagog-lektor ve spolupráci s každým zapojeným pedagogem nejazykářem připraví pět CLIL minilekcí (aktivita v jedné vyučovací hodině alespoň v délce cca 15-20 minut), které budou v průběhu trvání aktivity realizovány pedagogem-nejazykářem v jím vedeném vzdělávacím oboru.

 

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ  

Aktivita 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové využijí nové inovativní scénáře výuky.

 

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

Aktivita 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

Aktivita 2.II/20 Projektový den mimo školu

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Projektovou výuku dále charakterizuje:  důraz na aktivizační metody výuky;  zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;  rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;  důraz na praktickou využitelnost poznatků;  důraz na mezipředmětovou spolupráci.

Aktivity pro školní družinu

Personální podpora

Aktivita 2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta školním družinám a školním klubům.  Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména účastníkům ohroženým školním neúspěchem. ŠD/ŠK musí identifikovat alespoň tři účastníky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci účastníků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:  nízká motivace ke vzdělávání;  kázeňské přestupky;  nedůsledné rodičovské vedení;  sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK

Aktivita 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin – aktivita kulturní povědomí a vyjádření.

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD

Aktivita 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD - čtenářský klub

Cíle a popis realizace aktivity Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje účastníků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Aktivita 2.V/13 Projektový den mimo ŠD

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

 

Projekt by měl podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů naší školy i školní družiny, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílením a vzájemným předáváním zkušeností v rámci tandemové výuky. Žákům ohroženým školním neúspěchem a realizaci společného vzdělávání přispěje činnost školního asistenta a školního speciálního pedagoga, ale také doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Jazykové kompetence pedagogů podpoří realizace CLIL ve výuce. Projektový den přispěje podpoře školní družiny.

Do projektu je zapojeno 29 pedagogů školy a 4 vychovatelky školní družiny

 

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies