Historie základního školství v Lomnici nad Popelkou

 

,,Těm, kdož jednou čísti budou tyto skrovné řádky, posíláme pozdrav lidí,
kteří  žili  v době Masarykově.  Prosíme Vás ,  generace budoucí,  abyste
kritizovali  nás spravedlivě v tom uvážení,  že  praví  republikáni a  praví
            demokraté teprve rostou.“

slova z Pamětního listu ze základního kamene k ,,Masarykovým školám“

 

Lomnické školy před výstavbou současné budovy

 • 1583 - první známá školní budova v Lomnici – nacházela se v dřevěném domku pod kostelem na lomnickém náměstí; po ničivém požáru v roce 1590 byla na stejném místě postavena škola nová (1596)
 • 1849 - škola vyhořela, vyučování probíhalo provizorně v soukromých domech
 • 1860 - nová kamenná budova na náměstí pod kostelem
 • 1870 - postavena budova v ulici J.J.Fučíka (zubní ordinace), sídlí zde měšťanská škola chlapecká, ta se později přemístila do sousední budovy (dnešní ZUŠ – postavena v roce 1874);
  dívčí škola zůstala až do výstavby současné budovy v domě na náměstí pod kostelem

 

Vyučování v budově dnešní školy

O výstavbě nové školní budovy se jednalo více než 30 let. Problémy byly s vyhledáním vhodného místa a samozřejmě s penězi. Nakonec byl vybrán pozemek ,,Na tržišti“, který byl zakoupen za 79 500 Kč. Byla vypsána soutěž na návrh budovy. První cenu udělila porota, kterou tvořili stavební znalci a zástupci města, arch. Františku Stupkovi z Královských Vinohrad. Dne 22. května 1914 schválila c. k. okresní školní rada plány a vyžadovala sdělení, jak a kdy se bude stavba provádět. Mezitím propukla v červenci 1914 světová válka, jež pohřbila naděje těch, kdo v rychlé budování věřili. Později zadala místní školní rada vypracování detailních plánů ing. arch. Viktoru Šulcovi v Praze. Protože byly plány vypracovány dle rakouských zákonů, musely být přepracovány na snížené počty žáků ve třídě, k čemuž se přistoupilo až v srpnu 1925, v září 1929 jsou plány zaslány okresnímu školnímu výboru a ten proti nim nic nenamítá. Na získání peněz měl hlavní zásluhu tehdejší starosta, poslanec Václav Vávra. Pět milionů korun zapůjčila Zemská banka spolu s Ústřední sociální pojišťovnou, která peníze uvolnila vzhledem k nevyhovujícím prostorám pro výuku, ohrožujícím zdraví žactva.

 

Základní kámen byl položen 7. března 1930.

Stalo se tak v den 80. narozenin prezidenta T.G. Masaryka. K této příležitosti byl zpracován již v úvodu zmiňovaný Pamětní list, který vložili do základního kamene. Dočteme se v něm o jednáních před výstavbou školy, uvedeny jsou počty žáků, členové učitelského sboru, ale i politické rozvrstvení obyvatel města a činnost důležitých úřadů a spolků.

 

Slavnostní otevření proběhlo po dvou letech stavby  28. října 1932.

Došlo k němu v den, kdy si občané připomínali vznik samostatné republiky. Byly to vlastně školy dvě - chlapecká a dívčí, což připomínají nápisy nad oběma vchody dodnes. Byla to na svou dobu škola neobyčejně prostorná a vybavená. Umožnila vzdělání dětem z Lomnice nad Popelkou a okolních obcí ve škole obecné i měšťanské. Chlapci a dívky se učili odděleně, chlapecká i dívčí škola měly svá vlastní ředitelství. Po omezení docházky ve válečných letech se v roce 1945 opět obnovilo vyučování v obou školách. Masarykovo jméno zmizelo z názvu školy za 2. svět. války. Bylo jí vráceno na léta 1945-1948 a poté opět odebráno. Jméno T. G. Masaryka škola nese opět od roku 1990.

 

Další důležité události v historii školy

 • 1953 - sloučení chlapecké a dívčí školy
 • 1968 - 71 - budování školního hřiště
 • 1974 - 77 - výstavba nové školní jídelny
 • 1985 - otevření sauny
  po roce 1989 - modernizace učeben chemie , fyziky, hudební a výtvarné výchovy, zřízení počítačové učebny a školní počítačové sítě, plynofikace kotelen, rekonstrukce šaten
 • 2000 – 2001 - přístavba školní haly
 • 2003  - celková rekonstrukce školy (výměna oken, střešní krytiny, obnova fasády, instalace protipožárních dveří),  vybudování speciální školy v podkroví, rekonstrukce školního hřiště (umělé povrchy)
 • 2013 - vybudování nové školní sítě a vybavení moderní IT technikou, zahájení rekonstrukce školního parku, vybudování venkovního výtahu ve školním dvoře pod hřištěm, rekonstrukce a modernizace učeben fyziky, hudební výchovy a sborového zpěvu©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies