Bližší informace k výuce žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Je nutné, aby příchozí žáci před školou dodržovali odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci 1. a 2. ročníku budou přicházet ke škole v čase od 7:45 do 7:55.
 • Žáci 3. - 5. ročníku budou přicházet ke škole v čase od 8:00 do 8:10.
 • Prostor před školou bude rozdělen na sektory, ve kterých si pověřený pracovník (popř. třídní učitelka) bude žáky vyzvedávat.
 • Žáci budou organizováni ve skupinách po max.15 dětech, složení skupiny je neměnné a bude tvořeno žáky přihlášenými do 16. 5. 2020 (škola tyto údaje potřebuje v dostatečném předstihu k personálnímu zajištění).

Škola nemůže garantovat zařazení žáka k jeho třídní učitelce.

 • Ranní družina nebude probíhat.

Vstup do budovy a umístění skupin

 • Pro vstup do budovy nebude funkční přístupový systém, žádný žák nevstupuje do budovy individuálně.
 • Vstup do školy nebude umožněn doprovázejícím osobám, to je platné i pro odchod žáka ze školy.
 • Skupiny budou pro vstup využívat hlavní vchod i vchod pod jídelnou.
 • Po vstupu do budovy žák projde tzv. zdravotním filtrem – měření teploty, proběhne dezinfekce rukou.
 • Šatny nebudou v provozu (1. den si žáci organizovaně vyzvednou přezůvky v šatnách/ skříňkách).
 • Výuka bude probíhat v kmenových třídách. 
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

Rozsah výuky

 • Nepůjde o standardní způsob výuky dle původního rozvrhu, rozsah učiva bude zhruba odpovídat vzdělávání „na dálku“.
 • Doba trvání výuky: 1. a 2. ročník: do 11:30

                                3. ročník: do 12:00

                                4. a 5. ročník: do 12:35.

 • Na základě potřeby zákonných zástupců (dle údajů v přihlášce) bude žák zařazen do odpoledního bloku jako zájmové formy (neplatí pravidla pro úhradu).
 • Odchod žáků bude probíhat po skončení vzdělávacích aktivit za zajištěného dohledu pověřeným pracovníkem/pověřenými pracovníky.

Povinná výbava

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Další pravidla

 • Pro přihlášené žáky bude docházka závazná, bude probíhat její evidence.
 • Případnou neúčast je nutné omluvit předem na eŽK třídním učitelkám.

Věnujte prosím náležitou pozornost vyplnění přihlášky. Údaje v ní uvedené budou neměnné.

V případě dotazů kontaktujte prosím vedení školy – emailem, telefonicky.

 

V Lomnici nad Popelkou 5. 5. 2020                                               Mgr. Alena Ženatá,

                                                                                                        ředitelka


Přihláška na nepovinnou výuku na 1.stupni 

níže ke stažení

Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

512 51 Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000

 

Přihláška žáka 1. stupně na nepovinnou formu výuky od 25. května 2020

 

Přihlašuji svého syna/svou dceru……………………………………………

(jméno, příjmení) třída: …………………………….. na nepovinnou formu výuky.

 

Potřebuji hlídání syna/dcery v odpoledním zájmovém bloku:  ANO – NE (nehodící se škrtněte)

 

V případě odpovědi ANO – uveďte prosím čas odchodu žáka ze školy a způsob jeho odchodu, popř.  kým bude vyzvedáván.

 

Odchod ze školy (čas): ………………………… Způsob odchodu žáka: ………………..

 

Budu přihlašovat své dítě ke stravování:                         ANO – NE  (nehodící se škrtněte)

                            

Poznámka: Veškeré výše uvedené údaje jsou neměnné a budou platit na období od 25. 5. do konce školního roku                                                                                                     

 

 

V Lomnici nad Popelkou …………………               

 

                                                                                                   Podpis: ……………………………

                                                                                                   

 

 

 

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.