Informace pro rodiče žáků 6. - 8. ročníku o formě výuky od 8. června 2020

 

Vážení rodiče,

jistě jste ve sdělovacích prostředcích nebo na webu Ministerstva školství ČR zaznamenali informaci o možném vstupu žáků 2. stupně (kromě žáků 9. ročníku) do školy. S touto informací jsme se snažili určitým způsobem pracovat, aby měli i žáci 6. - 8. ročníku možnost, na základě dobrovolnosti, setkat se ještě do konce školního roku se svými třídními učiteli, spolužáky, popř. vyučujícími, vyzvednout si své školní věci apod.

Všem nám je jasné, že v situaci, kdy od 11. března byly školy zavřené a probíhalo vzdělávání Vašich dětí „na dálku“, nemůže téměř v polovině června za určitých, ministerstvem stanovených, limitujících podmínek probíhat smysluplná výuka.

V nejbližší době Vás osloví třídní učitelé Vašich dětí se souhrnnou nabídkou termínů setkání třídy a případných konzultací, které naplánovali vyučující předmětů. Je na Vás a Vašich dětech, zda ji budete chtít využít.

Podmínky, za nichž setkání budou probíhat:

 • vstup žáků do školy je dobrovolný
 • před 1. vstupem žák předloží čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
 • při činnosti ve třídě žák nemusí mít roušku, o přestávce, při pohybu mimo třídu v budově musí mít roušku nasazenou
 • uspořádání třídy bude uzpůsobené dodržování rozestupů
 • žáci se nepřezouvají
 • skupinu si před školou vyzvedává tř. učitel/vyučující
 • skupina může mít maximálně 15 členů (v případě většího počtu přihlášených, než je 15, musí tř. učitel/vyučující předmětu skupinu rozdělit, aby limitu vyhověl)
 • eviduje se docházka přihlášených žáků

 

Součástí zprávy, která přijde od třídních učitelů nejpozději 3. 6., je přihláška, na které prosím, vyznačte, zda a jakých aktivit se Vaše dítě zúčastní. Zpětná informace je pro nás podstatná, abychom mohli zajistit organizaci všech těchto setkání. Přihlášku stačí vyplnit elektronicky a odeslat jako přílohu emailu nebo zprávy v eŽK třídnímu učiteli (není třeba tisknout, podepisovat, skenovat). Termín odeslání třídnímu učiteli: nejpozději 8. 6. 2020.

V případě, že bude žák přihlášen, ale některé aktivity se nebude moci zúčastnit, je třeba ho řádně omluvit.

Předpokládáme, že vysvědčení za 2. pololetí školního roku budou vydávána v pátek 26. 6., o formě předání Vás budeme informovat.

V Lomnici nad Popelkou 29. 5. 2020                                                                Vedení školy


 Bližší informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky počínaje 11. 5. 2020

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Je nutné, aby příchozí žáci před školou dodržovali odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Skupiny 9. A a B budou přicházet v čase 8:35 – 8:45

Skupina 9. C bude přicházet v čase 8:45 -  8:55

 • Každou skupinu žáků bude před školou vyzvedávat pověřený pracovník školy.
 • Žáci budou organizováni ve skupinách po max. 15 lidech, složení skupiny je neměnné a bude tvořeno žáky přihlášenými do 6. 5. 2020

Vstup do budovy a umístění skupin

 • Pro vstup do budovy nebude funkční přístupový systém, žádný žák nevstupuje do budovy individuálně.
 • Po vstupu do budovy žák projde tzv. zdravotním filtrem – měření teploty, proběhne dezinfekce rukou.
 • Šatny nebudou v provozu (1. den si žáci organizovaně vyzvednou přezůvky ve skříňkách).
 • Výuka bude probíhat v kmenových třídách kromě skupiny 9. C – pro ni bude probíhat v učebně 8. A.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

Rozsah výuky

 • Tříhodinové bloky s přestávkami od doby příchodu do 12 hodin v rozsahu pondělí – čtvrtek.
 • Každý den bude probíhat blok přípravy z jednoho předmětu – bližší informaci žáci obdrží 11. 5. 2020.

Povinná výbava

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Pomůcky na výuku Čj a M, dále bude upřesněno na 1. setkání dne 11. 5. 2020

Další pravidla

 • Pro přihlášené žáky bude docházka závazná, bude probíhat její evidence
 • Případnou neúčast je nutné omluvit předem na eŽK ředitelství

Vedení školy

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.