Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát

____________________________________________________________________________________________________________

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj. ČŠIL-368/15-L

Název právnické osoby vykonávající činnost školy/ školského zařízení

Základní škola T. G. Masaryka, Lomnice nad Popelkou, okres Semily

 

Sídlo

Školní náměstí 1000, 512 51  Lomnice nad Popelkou

E-mail školy

zstgm@zstgmlomnice.cz

00854751

Identifikátor

600099181

Právní forma

příspěvková organizace

Zastoupená

Mgr. Alenou Ženatou, ředitelkou školy

Zřizovatel

Město Lomnice nad Popelkou

Místa inspekční činnosti

Školní náměstí 1000, Lomnice nad Popelkou

Termín inspekční činnosti

1. – 4. červen 2015

Inspekční činnost v právnické osobě vykonávající činnost školy s názvem Základní škola T. G. Masaryka, Lomnice nad Popelkou, okres Semily (dále „škola, subjekt“) byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět inspekční činnosti

 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

Zjišťování a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s právními předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále „RVP ZV“) podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona a jeho naplnění v praxi ve vybraných oblastech rámcového vzdělávacího programu.

Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu podle § 5 odst. 2 školského zákona ve vybraných školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (školní družiny a školní kluby) a jeho naplnění v praxi.

Charakteristika

Základní škola T. G. Masaryka, Lomnice nad Popelkou, okres Semily je příspěvková organizace (dále „škola, subjekt“) zřizovaná Městem Lomnice nad Popelkou. Jedná se o plně organizovanou školu s devíti ročníky, která se profiluje v oblasti sportu. Škola se nachází v centru města s dobrou dopravní dostupností. Je umístěna v historické budově vybudované pro potřeby lomnického školství na počátku čtyřicátých let minulého století. V letech 2001 – 2003 se uskutečnila přístavba sportovní haly, bylo dokončeno víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem a proběhla kompletní rekonstrukce budovy školy. Navštěvují ji především žáci z Lomnice nad Popelkou. Na druhý stupeň sem přecházejí žáci z malotřídně organizovaných škol, zejména z Nové Vsi nad Popelkou a ze Stružince.

Subjekt sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Kapacita základní školy je 875 žáků, školní družiny je 130 žáků a školní jídelny je 1200 strávníků. Aktuální počet žáků základní školy byl ke dni zahájení inspekce 564. Průměrná naplněnost školy činí zhruba 70,5 %. V posledních třech letech se počet přijatých žáků ke vzdělávání mírně zvyšuje. Škola v letošním školním roce aktuálně eviduje 33 individuálně integrovaných žáků. Nikdo z žáků školy neplní povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání a žádný z žáků se nevzdělává v zahraničí. Žáků cizinců s odlišným mateřským jazykem, avšak s českým státním občanstvím, vykazuje v současnosti třináct. Do čtyř oddělení školní družiny bylo ke dni inspekční činnosti zapsáno 120 účastníků, čímž nedošlo k překročení nejvyššího povoleného počtu.

V současné době probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy T. G. Masaryka (dále „ŠVP ZV“). Vzdělávání ve školní družině je uskutečňováno podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ve školní družině (dále „ŠVP ŠD“).

Stravování žáků škola zabezpečuje ve vlastní školní jídelně. Denně poskytuje nabídku polévky, dvou druhů hlavního jídla a nápoje dle výběru. Školní stravování je poskytováno na standardní úrovni. Podmínky pro školní stravování stanovené provozním řádem školní jídelny jsou dodržovány. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků v době stravování byla zajištěna pedagogickými pracovníky školy. Ve škole je provozován školní bufet. Sortiment je zaměřen na zdravější druhy pokrmů a nápojů. Škola podporuje zdravý vývoj žáků zapojením se do projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Žákům je zajišťován bezplatný pitný režim.

Aktuální informace o škole lze získat prostřednictvím nástěnek, žákovského časopisu „Školní zvonek“ a na velmi vypovídajících webových stránkách školy.

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů

Vzdělávací nabídka odpovídá podmínkám, za kterých byla škola zařazena do školského rejstříku. ŠVP ZV byl vytvořen pro 1. – 9. ročník. Jsou v něm zapracovány změny vycházející z aktualizačních úprav Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platných od 1. 9. 2013. Komparační analýzou uskutečněnou v průběhu inspekční činnosti bylo zjištěno, že školní vzdělávací program pro školní družinu je zpracován podle kritérií stanovených § 5 odst. 2 školského zákona. Existující vzdělávací programy jsou dostupné na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Učební plán ŠVP ZV je naplňován v souladu s RVP ZV a se školským zákonem. Škola zajišťuje výuku povinných vzdělávacích předmětů, využívá disponibilní hodiny ve shodě s cíli a profilem svého ŠVP ZV. U tříd se sportovních zaměřením došlo k posílení časové dotace tělesné výchovy. Změny v RVP ZV platné od 1. září 2013 jsou v něm zapracovány.

Ředitelka školy splňuje požadované předpoklady pro výkon funkce, do které byla jmenována na základě konkurzního řízení a v níž působí tři roky. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala studium pro ředitele škol a školských zařízení. Získané znalosti dále využívá, plánovitě se zabývá činností školy na průřezu všemi oblastmi a plní povinnosti dané školským zákonem.

V koncepčních záměrech stanovila priority v oblasti materiálně-technických a hygienických podmínek, priority personální a finanční, akcentuje posilování součinnosti rodiny a školy a upevňování morálních hodnot. Vytváření spolupracujícího a bezpečného prostředí je dále konkretizováno především v dokumentech školního metodika prevence. Úkoly kontrolní a hospitační činnosti vycházejí z údajů ve výroční zprávě, z plánu práce a z analýzy předchozí činnosti, určují sledované oblasti a priority v aktuálním školním roce (např. sledování struktury hodin, práce se sebehodnocením). Provázanost koncepčních záměrů s deklarovanými cíli a předloženými plány tvoří systém, který přispívá k naplňování ŠVP.

Vzhledem k velikosti subjektu ředitelka školy nastavila centralizovaný, víceúrovňový systém řízení s delegováním kompetencí a s využíváním zpětnovazební funkce uplatňovaných kontrolních mechanizmů. Dva zástupci, kterým jsou podřízeni všichni pedagogové, řídí pedagogické a organizační procesy, ředitelka pravidelně komunikuje s širším vedením školy, se všemi pedagogy a s provozními zaměstnanci, s pedagogickou radou projednává veškeré záležitosti týkající se vzdělávání.

Realizovaná personální politika managementu vytváří podmínky pro aktivní činnost stabilizovaného, plně odborně kvalifikovaného pedagogického sboru. Plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků reaguje na aktuální priority, současně akceptuje vzdělávací potřeby pedagogů. Povinná dokumentace školy je pečlivě vedena a má požadovanou vypovídací hodnotu. Vnitřní i vnější informační a komunikační systém školy je efektivní, je průběžně využíván, probíhají pilotáže a vyhodnocování jeho inovací (např. používání elektronických žákovských knížek, příprava zavedení elektronických třídních knih).

V současné době působí v základní škole 34 pedagogických pracovníků. Předpoklady odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů splňují všichni. Ve školní družině pracují čtyři vychovatelky. Tři splňují kvalifikační předpoklady, čtvrtá, která pracuje na částečný úvazek, ukončí k 30. 6. 2015 pracovní poměr.  Personální podmínky k zajištění výchovy a vzdělávání v oblasti odborné kvalifikovanosti jsou na nadstandardní úrovni, dosahuje požadovaných 100 %.

Profesní rozvoj pedagogů je podporován. Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále „DVPP“) je uskutečňován podle dokumentu „Plán DVPP na školní rok 2014/2015“. Je podmíněn i finančními možnostmi organizace a zájmem samotných pedagogických pracovníků. Hlavními prioritami je vzdělávání v oblasti ICT - inovativní metody a formy práce s využitím digitálních technologií ve výuce, dále v oblasti pedagogiky a psychologie při vedení třídního kolektivu. V plánu je také vzdělávání, např. v oblasti řízení a managementu a v oblasti jednotlivých vzdělávacích předmětů. Škola podporuje v rámci DVPP i studium k rozšíření odborné kvalifikace. Zvolený systém vzdělávání je v souladu s potřebami školy a plně podporuje realizaci ŠVP ZV.

Pro vzdělávání žáků jsou k dispozici kromě kmenových tříd i odborné učebny fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, sborového zpěvu, přírodopisu, cizích jazyků, učebny s interaktivní tabulí pro první a druhý stupeň, přírodovědná laboratoř, keramická dílna. Pro výuku pracovních činností slouží cvičná kuchyně, kovodílna, dřevodílna a  učebna šití. Velmi dobré podmínky jsou vytvořeny pro výuku tělesné výchovy. V přístavbě školy se kromě tělocvičen nacházejí posilovna, spinning a sauna. Venkovní sportovní aktivity jsou uskutečňovány na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. Zařízení slouží žákům i veřejnosti. Pro studium a další práci žáků je určeno informační centrum s knižním fondem, knihovna prvního stupně, učitelskou knihovnu využívají podle potřeby učitelé. Konzultace rodičů s učiteli a jiná jednání probíhají v konzultační místnosti. Školní družina má ke své činnosti vlastní prostory. Pedagogičtí pracovníci mají zázemí v kabinetech, ve sborovně probíhají společná jednání a společenské aktivity. Promyšlená aktuální výzdoba vnitřních prostor objektu odráží vnitřní život školy a vytváří příjemné estetické prostředí. K zajištění inovací, údržby a modernizaci vybavení rozlehlého objektu přistupuje škola koncepčně a aktivně využívá všech dostupných finančních zdrojů.

Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce a běžném chodu školy je jednou z koncepčních priorit. Škola aktivně využila možností, které jí poskytl projekt EU peníze školám, programy MŠMT ČR a dalších dotační programy. V současné době škola disponuje 30 počítačovými stanicemi (dále „PC“) v počítačových učebnách, 29 PC v kmenových učebnách, studovně a knihovnách, 13 PC využívají ke své práci učitelé. V odborných učebnách i kmenových třídách je umístěno 11 dataprojektorů, šest interaktivních tabulí, k dispozici je devět tiskáren a dvě kopírky.

Výraznou inovační změnou prošly učebny hudební výchovy a fyziky, učebna sborového zpěvu může být nyní využívána i pro dramatickou výchovu, besedy a přednášky. Přístavbou venkovního výtahu byl vytvořen bezbariérový přístup do budovy. Renovace uvnitř objektu, včetně postupné výměny žákovského nábytku zabezpečuje účelová dotace zřizovatele.

V letošním školním roce byl zajištěn bezpečný přístupový systém budovy pomocí čipů, škola zavedla elektronické žákovské knížky, byl instalován nový nábytek do dvou učeben, výmalba jedné třídy, zakoupeny pomůcky pro první stupeň, fyziku a drobné vybavení pro zaměstnance.

Škola je ze ⅔ financována prostřednictvím státního rozpočtu, tento zdroj je využíván v souladu se svým účelem a to především na platy. Dalším významným zdrojem je dotace od zřizovatele k pokrytí provozních výdajů. Škola sídlí v budově s přístavbami školní jídelny a tělocvičen. V minulosti prošla celkovou rekonstrukcí včetně rekonstrukce školního hřiště. Tyto investiční akce zajistil ze svého rozpočtu zřizovatel. Vnitřní prostory objektů jsou původní, jejich provozuschopnost je zajištěna v rámci údržby a oprav (revize, opravy neinvestičního charakteru, výmalba aj.), na které škola každoročně rozpočtuje finanční prostředky. V předešlých letech škola využila možnosti a zapojila se do projektu „EU peníze školám“. Finanční prostředky čerpala především na materiální vybavení (např. ICT technika, výukové materiály) a v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola rovněž využívá účelově poskytnuté dotace od MŠMT např. na „Zvýšení platů zaměstnanců v regionálním školství“, „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk“. V rámci vícezdrojového financování škola získává finanční prostředky i z dalších dotačních programů, např. od Úřadu práce, účelovou dotaci od zřizovatele města Lomnice nad Popelkou (výměna dveří v učebnách), zapojila se jako partner s finanční dotací do projektu „Dotkněte se inovací“ (společnost Boxed). Mezi ostatní zdroje v hlavní činnosti patří především stravné a úplata za výchovu a vzdělávání od zákonných zástupců žáků ve školní družině. Škola rovněž provozuje doplňkovou činnost (např.: pronájem tělocvičny, sauny, hostinská činnost-stravování cizích strávníků), kterou získává další finanční prostředky pro svůj rozvoj a zároveň se prezentuje v povědomí široké veřejnosti. Pozitivní je i získávání drobných sponzorských finančních darů (Lyžařský sportovní klub). Získávání účelových dotací, participace nebo partnerství v projektech a grantech umožňují škole postupnou obnovu a modernizaci materiálního vybavení pro žáky (např. dataprojektory, sportovní vybavení, školní nábytek).

Škola vytvořila podmínky pro práci školské rady a žákovské rady školy. Do žákovské rady školy jsou delegováni vždy dva zástupci tříd 4. - 9. ročníků, pravidelně se scházejí a aktivně spolupracují s vedením školy. Na podporu činnosti pěveckých sborů vzniklo občanské sdružení „ZLOM“. Zákonní zástupci žáků jsou o činnosti školy informováni kvalitně zpracovanými webovými stránkami, regionálním tiskem, nástěnkami i přehledným bulletinem. Škola pořádá i dny otevřených dveří a společné akce pro žáky a rodiče. Zřizovatel vydal ve spolupráci se školou tištěný barevný informační materiál, který prezentuje činnost školy, obdobný materiál prezentující činnost tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy a místních sportovních klubů vydala škola. Na společné schůzky s učiteli a konzultační odpoledne jsou rodiče pravidelně zváni pozvánkami, jsou seznámeni i s termíny konzultačních hodin jednotlivých učitelů.

Škola se aktivně podílí na životě města mnoha vystoupeními žákovského pěveckého sboru při různých kulturních a společenských příležitostech. V oblasti kulturní a výchovně vzdělávací je tradiční spolupráce se ZUŠ Lomnice nad Popelkou, Kulturním informačním střediskem v Lomnici nad Popelkou, domem dětí a mládeže Sluníčko, městskou knihovnou a městským muzeem, místními mateřskými školami a centrem Maják o.p.s. Z výchovného hlediska je přínosná pravidelná účast školy na charitativních akcích. V rámci volby povolání škola spolupracuje s Úřadem práce Semily a středními školami v oblasti. Pedagogicko-psychologická poradna v Semilech poskytuje škole odbornou pomoc v péči o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, pořádá přednášky pro žáky a rodiče, poskytuje odborné konzultace. Spolupráci se všemi partnery, zejména se zřizovatelem, označuje ředitelka školy za vstřícnou a přínosnou.

Řízení školy je vzhledem ke kratší době působení ředitelky školy ve funkci dobře nastaveno a vykazuje předpoklady dalšího růstu manažerské úrovně vedení školy. Má stanovená pravidla, je koncepční, cílené a v souladu se záměry rozvoje celého subjektu.

Finanční předpoklady školy jsou na standardní úrovni, což vytváří podmínky pro funkční chod školy a umožňují realizovat ŠVP ZV.

Materiálně-technické a prostorové podmínky vytvářejí příznivé předpoklady pro realizaci požadavků osnov vzdělávacích programů i plnění vzdělávacích cílů a koncepčních záměrů školy.

Aktivní, široká a funkční spolupráce s partnery školy podporuje naplňování ŠVP ZV.

                                       

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

Hospitovaná výuka na prvním i druhém stupni probíhala v kmenových třídách i odborných pracovnách a měla celkově dobrou až velmi dobrou úroveň. Vyučující byli na výuku dobře připraveni a měli přirozenou autoritu.Ve sledovaných hodinách převažovaly tradiční formy, frontální výuka a samostatná práce. Koperativní výuka byla zařazena v menší míře, a to i z prostorových důvodů v některých třídách. V úvodu vyučovacích hodin byli žáci seznámeni s tématem a cílem vyučovací hodiny, často byl zařazen motivační rozhovor. Během výuky byli žáci motivováni též názornými pomůckami a vhodným střídáním činností. Pozitivně aktivizující vliv na žáky měla prezentace učiva za využití ICT. Dílčí rezervy se projevily v absenci závěru většiny zhlédnutých hodin. Konkrétní a zdůvodněné hodnocení práce třídy na konci hodiny, sebehodnocení nebo vzájemné hodnocení žáků nebylo využito v téměř žádné ze sledovaných hodin.

Výuka prvního stupně probíhala v čistém, příjemném prostředí, výzdoba podnětně odrážela aktuální výuku a tvořivost žáků. Prostorové uspořádání i materiální vybavení odpovídalo vzdělávacímu cíli i zvoleným činnostem. Sledované hodiny byly vyučujícími velmi dobře připraveny a efektivně zorganizovány. V úvodu byli žáci vždy seznámeni se vzdělávacím cílem. Nápaditá vstupní motivace byla použita v menší míře. Stavba hodin byla založena na střídání frontální práce se samostatnou prací žáků, někdy prací ve skupinách nebo ve dvojici. Pokud byla zařazena skupinová práce, byla velmi dobře zorganizovaná, žáci pracovali se zaujetím a dokázali si pomáhat. Výuka byla podpořena názorem, učitelky využily i možnosti prezentace učiva i činnosti žáků prostřednictvím ICT. Výborným příkladem kvalitní, vtipně vymyšlené, efektivní a svižné práce s ICT v kombinaci s aktivní prací žáků byla sledovaná hodina přírodopisu ve čtvrté třídě a hodina českého jazyka ve třetí. Promyšlené střídání činností a včasná pochvala podněcovaly žáky k pozorné práci. Často byla podnětem k aktivitě procvičovací kooperativní práce na koberci v učebně. Žáci dodržovali dohodnutá pravidla chování, byli tolerantní, změna prostředí je těšila. Někdy chybělo včasné zařazení relaxačních prvků. Při výkladu učiva učitelky navazovaly na předchozí vědomosti žáků, uplatňovaly mezipředmětové souvislosti, logickým a systematickým opakováním bylo učivo upevňováno. Vynikající v tomto směru byla hodina vlastivědy v 5. A, která se vyznačovala promyšleným systémem upevňování učiva a efektivní prací s mapami, kartičkami a vlastními poznatky žáků. Nastavené vzdělávací cíle odpovídaly možnostem žáků a byly v průběhu výuky postupně plněny. Vyučující se snažili vhodnými metodami rozvíjet klíčové kompetence a prohlubovat jednotlivé gramotnosti žáků. Byla zaznamenána i individuální práce se žáky, o žáky s individuálními plány výuky učitelé pečují mimo vyučování. Na konci většiny vyučovacích jednotek byl prostor pro závěrečné shrnutí učiva. Hodnocení práce žáků bylo uplatněno v menší míře, sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků pouze ojediněle. Pozitivním příkladem práce s rodiči a žáky jsou „Týdeníčky“ v některých třetích třídách. Přitažlivým způsobem rekapitulují pro žáky a rodiče týdenní práci a pomocí dohodnutých značek vybízejí k zamyšlení a sebehodnocení. Vzdělávací proces je podporován i bohatou škálou kratších i delších školních i třídních projektů, kulturních akcí a exkurzí.

Výborným příkladem rozvíjení čtenářské a jazykové gramotnosti, žákovské tvořivosti, samostatnosti a práce s textem byla hodina českého jazyka ve čtvrté třídě. Příkladem pedagogické invence a kreativity, která se projevila nápaditou motivací žáků, prožitkovým učením, bohatostí efektivních edukačních činností a jejich hladkou koordinací, byla hodina českého jazyka v první třídě.

Organizace výuky jazykových a společenskovědních předmětů na druhém stupni, koordinování činností žáků, účelnost uplatněných vyučovacích forem a metod, přesahy do praktického života, a podpora aktivního zapojení žáků patřily ve sledované výuce k běžným hodinám. Ve sledovaných hodinách převažovala frontální organizace, učitelé zařazovali především samostatnou práci a kooperativní činnosti. Pracovali s rytmem hodin, reagovali na výchovné momenty, ojediněle kladli problémové otázky, často využívali pochvalu a povzbuzení. Využívali metodu řízeného rozhovoru a vysvětlování, chyběl větší prostor pro aktivitu a samostatnost žáků (např. při práci s problémovými úkoly, sebehodnocením apod.). Kvalitně probíhala v tomto směru výuka dějepisu v 6. B.

Žáci byli vždy seznamováni s cílem hodin, v jejich závěru minimálně rekapitulovali probírané učivo a třídili získané poznatky. Pracovali v optimálním tempu, využívali základní informační zdroje (učebnice, kopírované materiály bez možnosti vlastního výběru) a pomůcky. Práce s ICT technologiemi patřila k pravidelně a vhodně zařazovaným činnostem. Přirozeně se respektovali, dodržovali stanovená pravidla, zásady ohleduplnosti, posilovali vazby v kolektivu a některé principy zdravého životního stylu, k sebereflexi a sebehodnocení byli motivováni spíše sporadicky. Uplatňované vzdělávací strategie směřovaly k spíše k průběžnému formativnímu hodnocení. Příležitostí je větší míra zařazování sebehodnocení nebo vzájemného hodnocení, vedení žáků k argumentaci a ke zdůvodňování.

Všem žákům byla poskytována odpovídající podpora, průřezově byly posilovány kompetence k učení, kulturní povědomí žáků (regionální vazby) a historické spojitosti, pozitivem některých hodin bylo směřování žáků k vyvozování souvislostí, mezipředmětové vazby, učivem prolínala průřezová témata, především multikulturní a osobnostně-sociální  výchova. Činnosti podporující čtenářskou gramotnost nebyly do výuky integrovány zcela pravidelně. Žáci četli s porozuměním, vyhledávali informace a rozvíjeli abstraktní představivost. Nedostávali vždy odpovídající prostor pro kultivaci projevu, pro rozvoj komunikativních kompetencí a prožívání.  

Ve sledovaných hodinách matematiky byl největší prostor věnován upevňování učiva při řešení konkrétních úloh. Učitelé v proběhu vyučování neustále udržovali s žáky přímý kontakt, podněcovali jejich aktivitu a poskytovali jim průběžnou podporu. Zájem žáků byl stimulován mj. také cíleným zařazování úloh z běžné praxe (přímá a nepřímá úměrnost), velmi dobře se na těchto příkladech nenásilně budovaly základní představy žáků, jejichž potenciál by bylo možno dále využít k postupnému intuitivnímu chápání symbolických zápisů pro vyjádření funkčních vztahů. V hodině s algebraickou tématikou však žáci nebyli důsledně vedeni k rýsování grafů či tabulek tužkou. V hodině s geometrickou tématikou se řešené příklady neomezovaly pouze na základní konstrukce, ale vyžadovaly od žáků hlubší vhled do dané problematiky a podporovaly jejich představivost. ČŠI doporučuje věnovat větší prostor rozboru úlohy ve smyslu hledání různých strategií řešení, případě diskuze o řešitelnosti úlohy v závislosti na podmínkách zadání. Ocenění zaslouží důsledné zapisování geometrických konstrukcí se samozřejmým a formálně správným používáním odborné symboliky, což pro žáky představuje velmi dobrou přípravu ke vzdělávání na středních školách.

Hospitované hodiny přírodovědného vzdělávání se vyznačovaly živým kontaktem vyučujících s žáky, jejichž aktivní zapojení do výuky bylo podpořeno střídáním aktivit i úzkou vazbou probírané látky na běžnou praxi. Pozitivní bylo rovněž funkční využívání prezentační techniky. Pokud byl v hodině využit výklad, jeho délka, náročnost i forma zohledňovala věk a možnosti žáků, o jejichž zájmu o danou látku svědčila řada spontánních dotazů. U fyzikálního a chemického vzdělávání ČŠI oceňuje rovněž zařazení jednoduchých experimentů, které kromě motivační funkce také vhodně doplňovaly základní poučky probíraného učiva. U biologického vzdělávání byla pozitivní cílená vazba probírané látky na ekosystémy zdejšího regionu.

Sledovaný výchovně vzdělávací proces ve školní družině byl charakteristický nápaditým střídáním nabízených činností, do kterých se žáci zapojovali dle svého zájmu a dovednostní. Vychovatelky tak nenásilnou a zábavnou formou rozvíjely částečně řízenými činnostmi především komunikativní a sociální kompetence deklarované v ŠVP ŠD. V průběhu inspekční činnosti uskutečnila školní družina exkurzi na koňskou farmu. Podobné aktivity uskutečňuje dle předloženého ročního plánu činností ŠD několikrát za rok.

Průběh vzdělávání výrazně podporuje rozvoj osobnosti žáků. Využitím vhodných forem a metod práce směřuje k účelnému naplnění vzdělávacích cílů školy.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům

Informace o vzdělávací nabídce a činnosti školy jsou poskytovány především prostřednictvím webových stránek, na úřední desce zřizovatele, v regionálních médiích, ale rovněž formou konzultací s individuálními zájemci. Přijímání žáků ke vzdělávání probíhá podle platných zákonných ustanovení, dokumentace je dobře vedena, individuální potřeby jednotlivců při změně vzdělávacího programu jsou respektovány. 

Poradenské služby a preventivní péče jsou odborně a plánovitě zajišťovány, konzultovány s odborníky především v poradenských zařízeních (Semily, Jičín, Liberec), případně dále řešeny s odborem sociálních věcí a s Policií ČR. Kvalifikovaná výchovná poradkyně nabízí poradenství v oblasti profesní orientace žáků, ve spolupráci s třídním učitelem, s metodikem primární prevence, popř. s výchovnou komisí školy zajišťuje krizovou intervenci pro žáky a rodiče (projevy záškoláctví apod.). Pedagogové jsou informováni o způsobu práce s jednotlivci zařazenými do reedukační péče, kteří vyžadují respektování individuálních specifik. Devět proškolených dyslektických asistentek aktivně pracuje s žáky organizovanými ve skupinách, pro žáky s vadami řeči byl zřízen kroužek nápravy řeči.

Jsou uplatňovány rovné podmínky pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zpracovávány podklady pro jejich diagnostiku a realizaci následné péče. V době inspekční činnosti se podle individuálních vzdělávacích plánů (dále „IVP“), které splňovaly požadované náležitosti, aktuálně vzdělávalo 33 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (25 z nich se zdravotním postižením a osm se zdravotním znevýhodněním), u dalších dvanácti žáků škola zohledňuje jejich individuální specifika na základě doporučení poradenských zařízení. Talentovaní žáci jsou připravováni na vědomostní a sportovní soutěže, k řešení situace jedinců v nepříznivé sociální situaci popř. k žákům s odlišným mateřským jazykem škola přistupuje aktivně. 

Činnosti související s problematikou primární prevence jsou integrovány do výuky a provázány s realizovanými akcemi školy. Vycházejí z dokumentace kvalitně zpracované školním metodikem prevence. Stanovené cíle eliminují faktory narušující zdravý vývoj žáků, přispívají ke korekci rizikových projevů chování a orientují žáky ke zdravému životnímu stylu. Vedou k respektování stanovených pravidel, k formování příznivého klimatu a k posilování prosociálních vazeb. Realizované specifické i nespecifické aktivity (např. výchovně vzdělávací programy sdružení Maják, harmonizační program pro žáky šestého ročníku) motivují žáky ke smysluplnému trávení času a přispívají prevenci sociálně patologických jevů.

Škola eliminuje rizika a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (dále „BOZ“). Problematice věnuje odpovídající pozornost, žáci a zaměstnanci jsou prokazatelně poučováni o bezpečnostních rizicích a seznamováni se školním řádem, evidence úrazů je prováděna. Při vzdělávání jsou žáci přirozeně směřováni k získávání vědomostí a praktických návyků v oblasti zdraví v každodenním životě, problematika BOZ je rovněž integrována do některých aktivit zajišťovaných školním metodikem prevence. Pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků v době inspekční činnosti na místě byla dodržována.

Škola naplňuje učební plány podle schválených ŠVP, organizace vzdělávání odpovídá právním předpisům. Využití disponibilních hodin je účelné a koresponduje s deklarovanými cíli vzdělávání. Na prvním stupni je cíleně posílena dotace tělesné výchovy, přičemž žáci mají i na druhém stupni možnost pokračovat v základním vzdělávání ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V těchto třídách je rozvoj pohybových dovedností a dalších návyků, které jsou svým charakterem přínosné i v dalších vzdělávacích oblastech, vhodně doplňován promyšleným systémem sportovních kurzů (mj. lyžařský, cyklistický, vodácký a turistický) v šestém až devátém ročníku. Vzdělávání je navíc ve všech třídách obohaceno i o poměrně širokou nabídku exkurzí a dalších vzdělávacích aktivit pečlivě plánovaných na úrovni předmětových komisí.

Škola hodnotí výsledky vzdělávání žáků, a to průběžně i na konci vzdělávacího cyklu. Příkladná je spolupráce vyučujících jednotlivých předmětů s třídními učiteli, kteří vždy pro jednání pedagogické rady připravují podklady, ve kterých sumarizují problematiku chování a prospěchu žáků své třídy a identifikují žáky s riziky neúspěšnosti.

Na úrovni školy slouží ke sledování pokroku žáků promyšlený systém tzv. srovnávacích prací garantovaných na úrovni předmětových komisí. Jejich cílené zařazování především ve třetím, pátém, sedmém a devátém ročníku umožňuje zjistit přidanou hodnotu v průběhu vzdělávání, včas identifikovat nejrůznější rizika i vhodně koordinovat vzdělávací strategie vyučujících daných předmětů. Kromě toho škola využívá nabídku externího testování od komerčních poskytovatelů (sedmý ročník a průřezová témata v devátém ročníku) či výběrové testování organizované ČŠI.

Dobrým ukazatelem pro hodnocení výsledků vzdělávání je úspěšnost žáků školy v dovednostních či vědomostních soutěžích a olympiádách. Pozitivní je již vysoká účast žáků ve školních kolech těchto soutěží. Škola se navíc může každoročně pochlubit řadou předních umístění v okresních kolech či postupy do krajských kol. I s ohledem na zaměření školy se její žáci též úspěšně zúčastňují tělovýchovných a sportovních soutěží (např. Atletický trojboj, Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Škola navíc každého jednotlivce motivuje k aktivnímu přístupu ke vzdělávání zveřejňováním těch nejúspěšnějších na tzv. Tablu úspěšných žáků (na základě dlouhodobě výborného prospěchu, úspěchů v soutěžích, mimořádných činů).

Zákonní zástupci jsou informování o průběhu vzdělávání žáků na pravidelných rodičovských schůzkách, obdobnému účelu slouží i tzv. konzultační odpoledne (v listopadu, březnu a květnu). Kromě toho učitelé nabízejí i prostřednictvím webových stránek individuální konzultační hodiny. Od školního roku 2014/2015 škola po pečlivé přípravě zavedla elektronické žákovské knížky, přičemž rodiče, kteří nemají přístup na internet, získávají každý týden průběžné informace prostřednictvím tiskových výpisů klasifikace svých dětí.         

Škola v celém vzdělávacím cyklu hodnotí výsledky vzdělávání v realizovaných vzdělávacích programech. Vhodným přístupem k žákům se SVP jim napomáhá dosáhnout odpovídajícího příznivého hodnocení. Znalosti a dovednosti žáků jsou na požadované úrovni. Poradenské služby zabezpečuje škola na velmi dobré úrovni.

 

 

Závěry

a)        Silné stránky školy:

·      Efektivní spolupráce se zřizovatelem, který se podílí na vytváření dobrých podmínek pro realizaci vzdělávacích programů.

·      Plně funkční, operativní, dobře nastavená, zodpovědně a kvalitně realizovaná řídící činnost managementu školy.

·      V dokumentaci vedené ředitelkou školy (organizační řád, Plán práce, plán kontrolní a hospitační činnosti, koncepce rozvoje školy aj.) je vytvořena struktura a zajištěn způsob práce se zpětnou vazbou.

·      Stabilizovaný, spolupracující a věkově vyvážený pedagogický sbor, který je stoprocentně odborně kvalifikovaný.

·      Pozitivní klima subjektu včetně edukačního prostředí pro žáky i pedagogy.

·      Promyšlené organizování kurzů ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy a pestrá nabídka exkurzí a dalších vzdělávacích akcí.

·      Srovnávací práce žáků mapující znalosti a dovednosti žáků v průřezu všemi ročníky.

·      Dosahování velmi dobrých výsledků ve sportovních a znalostních soutěžích a olympiádách.

 

b)       Doporučení ČŠI k dalšímu rozvoji a zdokonalení práce školy:

·      Zaměřit se při vzdělávacím procesu se žáky na utváření schopnosti provádět sebereflexi a vzájemné hodnocení v kolektivu třídy.

·      Vedle pravidelně prováděného interního hodnocení výsledků vzdělávání na základě „ Plánu srovnávacích prací“ dále dotvářet systém k získávání zpětné vazby o dosahovaných výsledcích žáků. Výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu žáků s dlouhodobě vysokou mírou neúspěšnosti apod.

c)        Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných oblastech od data poslední inspekční činnosti:

·    Stávající ředitelka školy je ve své funkci od roku 2012. Daří se jí naplňovat dlouhodobou koncepci, se kterou do funkce nastoupila.

·    Od roku 2009, termínu konání poslední inspekce, došlo v materiálním zabezpečení výuky ke kvalitativnímu posunu. V rámci projektu „EU peníze školám“ došlo k významnému dovybavení školy ICT technikou

 

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá

1.        Zřizovací listina schválená Zastupitelstvem města Lomnice nad Popelkou usnesením č.  57/09/Z písm. i) pod č. j. MULO 728/2009 ze dne 1. 10. 2009 s účinností od 2. 10 2008

2.        Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích o právnické osobě vedených v rejstříku škol a školských zařízení čj. MSMT – 37 076/2012-62 ze dne 18. 7. 2012 s účinností od 1. 8. 2012

3.        Jmenování do funkce ředitelky Základní školy T. G. Masaryka, Lomnice nad Popelkou, okres Semily, na základě usnesení Rady města č. 168/12/R ze dne 11. 6 2012 č. j.: MULO 387/2012 s účinností od 1. 8 2012 na dobu určitou 6let

4.        Osvědčení ředitelky o absolvování Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení vydané NIDV v Liberci č. K01-05-17-122/32 ze dne 21. 11. 2013

5.        Dokument „Koncepční záměry školy“ (nedatováno)

6.        Plán kontrolní činnosti na školní rok 2014/2015 (nedatováno)

7.        Plán hospitační činnosti – školní rok 2014/2015, ze dne 25. 8. 2014

8.        Organizační struktura Základní školy T. G. M.

9.        Organizační řád, ze dne 26. 8. 2012

10.    Vnitřní kontrolní systém, ze dne 26. 8. 2014

11.    Rozpis dohledů, ze dne 1. 9. 2014

12.    Školní řád včetně Pravidel pro hodnocení ze dne 31. 8. 2012 platný od 3. 9. 2012

13.    Plán práce na školní rok 2014/2015, ze dne 30. 8. 2014

14.    Plán uvádění začínajícího učitele šk. rok 2014 – 2015, ze dne 25. 8. 2014

15.    Harmonogram práce výchovné poradkyně 2014/2015, ze dne 12. 9. 2014

16.    Plán DVPP na školní rok 2014/2015 ze dne 25. 8. 2014 aktualizovaný ke dni 4. 1. 2015

17.    Dokument „Pedagogické rady“ ve školních letech 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015

18.    Individuální vzdělávací plány pro 31 žáků na školní rok 2014/2015

19.    Školní metodik prevence – roční plán práce 2014/2015 (nedatováno)

20.    Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015, ze dne 12. 9. 2014

21.    Program proti šikanování ve škole, ze dne1. 9. 2013

22.    Výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 ze dne 3. 10. 2012, 2012/2013 ze dne 7. 10. 2013 a 2013/2014 ze dne 8. 10 2014

23.    Dokumentace k přijímacímu řízení do 1. ročníku pro školní rok2014/2015Interní soubor dokumentů „Plán srovnávacích prací, Plán exkurzí“ (nedatováno)

24.    Přehled účasti žáků ve vědomostních soutěžích ve školním roce 2014/2015

25.    Interní soubor dokumentů „Výsledky soutěží za školní rok 2013/2014“

26.    Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy T. G. Masaryka Čj.: ŘZŠ 188/2013 platný od 1. 9. 2007 ve znění aktualizačních úprav k 1. 9. 2013

27.    Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině platný od 1. 9. 2007

28.    Přehled výchovně vzdělávací práce ve školní družině (třídní knihy) na školní rok 2014/2015 (4x)

29.    Plán činnosti školní družiny na školní rok 2014/2015

30.    Učební plány pro školní rok 2014/2015 zpracované dle aktuálně platného RVP ZV

31.    Rozvrh hodin žáků a pedagogických pracovníků platný pro školní rok 2014/2015 (učitelé a žáci)

32.    Žákovské knížky vedené ve školním roce 2014/2015 (reprezentativní vzorek průřezem ročníků)

33.    Kniha úrazů vedená od 1. 9. 2005

34.    Osobní spisy zaměstnanců včetně dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a DVPP  

35.    Třídní knihy vedené ve školním roce 2014/2015 (hospitované třídy)

36.    Katalogové listy a třídní výkazy vedené ve školním roce 2014/2015 (reprezentativní vzorek)

37.    Složky „IVP žáků“: 1. B (kat. č. 5), 2. A (kat. č. 14), 3. C (kat. č. 11), 5. B (kat. č. 27), 8. A (kat. č. 23)

38.    Přehled výchovně vzdělávací práce – školní družina ve školním roce 2014/2015 (4x)

39.    Výpis z rejstříku škol a školských zařízení http://rejskol.msmt.cz/ k aktuálnímu datu 29. 5. 2015 (základní škola, školní družina a školní jídelna)

40.    Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31. 12. 2014

41.    Výkaz Škol (MŠMT) P1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za l. – 4. čtvrtletí 2014

42.    Výkaz S 3-01 o základní škole podle stavu k 30. 9. 2014

43.    Hlavní účetní kniha po účtech 12. 2014

44.    Výsledovka, období 12. 2014

45.    Webové stránky školy na adrese: http://www.zstgmlomnice.cz/

 

Poučení

Podle § 174 odst. 10 školského zákona může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, 460 01  Liberec 1, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.l@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu na výše uvedenou adresu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Libereckém inspektorátu České školní inspekce.

 

 

 

 

 

 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

 

Mgr. Milan Rambousek, školní inspektor

Rambousek v. r.

Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka

Kvízová v. r.

Mgr. Jiří Machačný, školní inspektor

Machačný v. r.

Mgr. Marcela Hořejší, přizvaná osoba

Hořejší v. r.

Bc. Jana Čermáková, kontrolní pracovnice

Čermáková v. r.

Bc. Andrea Trejtnarová, kontrolní pracovnice

Trejtnarová v. r.

V Liberci dne 19. června 2015

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce

 

Mgr. Alena Ženatá, ředitelka školy

Ženatá v. r.

V Lomnici nad Popelkou dne 24. 6. 2015

 

 

 

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies