KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE                                   
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  

Program Dotačního fondu Libereckého kraje

Oblast podpory: Školství a mládež

Podprogram Dotačního fondu LK:

4.1  - Podpora volnočasových aktivit

Název projektu: Podporujeme pohyb dětí

                                                       

Příjemce dotace: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

Realizace projetu: 1. 1. 2018 – 30. 11. 2018

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 20 000,- Kč

Charakteristika projektu

     Naše škola se snaží přispět rozvoji pohybových dovedností dětí, a proto mimo hlavní činnost pořádá od školního roku 2012/13 zájmové kroužky pohybových her pro dívky mladšího školního věku, od školního roku 2015/16 rozšířila nabídku o kroužek minivolejbalu. V těchto kroužcích vycházíme vstříc rodičům, kteří mají zájem, aby jejich dcery po vyučování sportovaly v kolektivu, a nabízíme aktivity podporující všeobecný pohybový rozvoj. Jejich nabídka v oblasti Lomnicka pro dívky 1. stupně základní školy chybí.

V kroužcích probíhají průpravná cvičení, nácvik nejrůznějších herních činností, cvičení na rozvoj motorických schopností, obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, pohybové hry a soutěže uzpůsobené věku dívek.

V organizaci kroužků spatřujeme také vhodnou motivaci a formu přípravy pro vstup dětí do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, které na 2. stupni naší školy fungují od roku 1998, ale i vhodnou formu přípravy na soutěže, kterých se naši žáci 1. stupně účastní (atletický trojboj, turnaje ve vybíjené, florbalu a další). V neposlední řadě je třeba připomenout význam kroužků pro vytváření zdravého životního stylu, vhodnou náplň volného času a vytváření morálně volních vlastností.

Kroužky tak logicky zapadají do systému podpory pohybu a sportu (návaznost na povinnou i nepovinnou tělesnou výchovu) na naší škole.

Kroužky probíhají po dobu školního roku – pohybové hry pro každou skupinu (dívky 1 ročníku – pro 2. a 3. ročník) 1,5 hodiny týdně, kroužek minivolejbalu 2x týdně.

Finanční prostředky projektu napomohou vytvoření vhodnějších podmínek pro realizaci těchto kroužků, a to zejména v oblasti vybavení pomůckami a materiálem. Podaří se tak doplnit a rozšířit rejstřík využívaných pomůcek, což zpestří náplň kroužků a podpoří motivaci dětí. Projekt podpoří také práci instruktorů, kteří kroužky vedou ve svém volném čase, nabízejí pestrý program, vč. organizace společných výletů, soutěží mezi skupinami.

Podpoříme kroužky pohybových her a minivolejbalu, které organizujeme v rámci volnočasových aktivit. Nabízíme pohybové aktivity pro dívky ml. školního věku. Projekt podpoří oblast materiálního vybavení a částí osobní náklady na činnost instruktorů.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies