Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

512 51 Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000

 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace 

 

vydává

vnitřní směrnici Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace

 

 Pokyny pro provoz školy ve šk. roce 2020/2021 vzhledem ke covid - 19

a k probíhajícím stavebním pracím v rámci modernizace prostor

 

Pokyny vycházejí z dokumentu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covid -19“, který stanovuje základní provozní podmínky škol ve školním roce 2020/2021.Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Zahrnují i opatření související se modernizací části prostor školy.

 

Obecné informace

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Pobyt se omezí jen na nejnutnější případy. Vstup a pohyb těchto osob je možný pouze s nasazenou ochrannou rouškou.
 • Veškeré další informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech pro zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce budou zveřejňovány na webu školy v sekci Aktuality.
 • Aktuální oznámení, hlášení onemocnění žáků nebo zaměstnanců budou sdílena v kanceláři školy na tel. č. 481 671 118 nebo 702 031 659.
 • Vstup žáků do prostor dotčených stavbou je zakázán.

 

Opatření ve vnitřních prostorách školy

 1. Žák je povinen dbát pokynů vyučujících a personálu školy, dodržovat stanovená hygienická pravidla a dodržovat omezení sociálních kontaktů. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude považováno za porušení tohoto pokynu. Za porušování pokynu bude též považována jakákoli nevhodná manipulace s prostředky na dezinfekci rukou.
 2. Po vstupu do budovy žák provede dezinfekci rukou, po příchodu do třídy si umyje ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), popř. použije dezinfekci na ruce. Hygienu rukou dodržuje po celou dobu pobytu ve škole.
 3. Větrání v učebně organizuje vyučující minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min, větrání v ostatních prostorech zajišťují provozní zaměstnanci.
 4. Na výuku do odborných učeben odvádí žáky vyučující.
 5. Žák se bezdůvodně nezdržuje ve společných prostorách školy.

 

Opatření při podezření na možné příznaky covid-19

 1. Nikdo s příznaky infekčních onemocnění vč. covid-19 nesmí do školy vstoupit.
 2. Pokud se u žáka v průběhu přítomnosti ve škole vyskytnout příznaky infekčního onemocnění (jako např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.), bude mu poskytnuta rouška a bude umístěn do samostatné místnosti (izolace). Škola současně kontaktuje zákonné zástupce žáka, kteří zajistí jeho okamžité vyzvednutí.
 3. Pokud u žáka (popř. zaměstnance školy) přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), může vstoupit do školy pouze po odevzdání lékařského potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, u zaměstnanců lékař v oboru všeobecné praktické lékařství). Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
 4. Pokud v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením krajské hygienické stanice nebo plošným opatřením ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 5. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

 

Stravování

 1. Před vstupem do školní jídelny si každý umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
 2. Strávníci budou dodržovat rozestupy a řídit se pokyny dozoru (včetně obsazování míst určených ke stravování).
 3. Z důvodu hygienických a protiepidemiologických opatření bude školní jídelna až do doby výdeje obědů uzavřena. Žáci budou vybaveni vlastními nápoji.

 

     Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2020.

     Tato směrnice může být aktualizována v souvislosti se změnou epidemiologické situace a opatřeními s tím souvisejícími.

 

 

V Lomnici nad Popelkou 24. 8. 2020                                                     Mgr. Alena Ženatá,

                                                                                                                ředitelka
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies