Název projektu: Preventivní aktivity školy

 

Projekt je podpořen účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje

 

Oblast podpory: Školství a mládež

                             4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

 

Účel projektu:

„Specifická primární prevence rizikového chování“.

 

Vazba projektu na projekty, které škola realizovala v předchozích letech:

Program primární prevence na ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou (2016)

Aktivity prevence rizikového chování na ZŠ TGM (2017)

Bez prevence se neobejdeme (2018)

 

trvání projektu: 1. 1. 2019 - 30. 11. 2019

 

     Účelem projektu je podpořit aktivity, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Tyto aktivity vycházejí ze Školního preventivního programu a ročního plánu školy.

      Cílem projektu je uskutečnit třídní i celoškolní preventivní programy zaměřené na komunikaci mezi žáky, toleranci, vzájemnou úctu, předcházení šikaně a kyberšikaně, osobnostní a sociální výchovu, podporu ochrany zdraví, výchovy k zdravému životnímu stylu a smysluplnému trávení volného času. Projekt vychází z dlouhodobých preventivních aktivit školy, kterými procházejí všichni žáci školy.

 

Popis projektu

Na prvním stupni budou probíhat výchovně vzdělávací programy zaměřené na formování a upevnění vztahů v třídních kolektivech, na oblast dopravní výchovy, zdravého způsobu života a ochrany zdraví.

Součástí aktivit jsou i výjezdní třídenní výchovně-vzdělávací programy pro 4. a 5. ročník (plánována je oblast Krkonošského národního parku).

 

Na 1. i 2. stupni proběhnou pro jednotlivé ročníky tematicky zaměřené programy (ve spolupráci se z.s. Slánka) – s důrazem na třídní kolektiv (4. ročník) a vztahy v něm, bezpečnost v kyberprostoru (5. ročník), dospívání (6. ročník), vnímání mediálních sdělení (7. ročník), sexualitu (8. a 9. ročník).

Další dílčí aktivity proběhnou v 6. ročníku, a to v rámci harmonizačních pobytů, které pravidelně pořádáme pro žáky. Ty jsou realizovány na základě zážitkových technik, napomáhají upevnění sociálních vztahů v obměněných třídních kolektivech. Součástí bude i  program uspořádaný ve spolupráci s PPP a SPC Semily.

V 6. ročníku se uskuteční též program „Šikana“ spojený s promítáním filmu.

V 7. ročníku proběhne program zaměřený na rizika používání návykových látek (alkohol) a podporu důležitosti ochrany zdraví a zdravých návyků.

Na posílení vztahů v třídních kolektivech, kde se objevily známky rizikového chování, budou probíhat preventivní programy na „objednávku“ zaměřené na prevenci kybešikany a na vztahy mezi žáky, vzájemnou úctu, toleranci a respektování se.

Programy budou probíhat ve spolupráci se z.s. Slánka a Společně k bezpečí z.s. a PPP Semily.

V rámci podpory zdravých stravovacích návyků se uskuteční pro všechny žáky program „Zdravá pětka“ . Preventivní aktivity budou též součástí činnosti školní družiny (jako např. celodružinová akce spojená s přípravou zdravých pokrmů).

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies