Základní škola T. G. Masaryka, příspěvková organizace

základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

 

SPORTOVNÍ  TŘÍDY

 

Podporujeme:     

 • všeobecnou tělesnou zdatnost mladé generace
 • formování pohybových návyků důležitých pro zdravý životní styl
 • rozvoj talentu u pohybově nadaných žáků

 

Proč sportovní třída

Nedostatek pohybu a zhoršující se fyzická zdatnost začíná být vážným společenským problémem. Přibývá dětí, které vyměnily pohybové hry a pobyt na čerstvém vzduchu za sedavý způsob života trávený u počítačů. Naší snahou je dát dětem příležitost tento životní styl změnit a podpořit návyky vedoucí ke zdravému způsobu života. Jsme přesvědčeni, že každá hodina pohybu navíc trávená v kolektivu kamarádů, společný čas (na soustředěních) plný nezapomenutelných zážitků, seznámení se s aktivitami a (méně provozovanými) druhy sportů může být tím správným startem životní styl změnit. Je obecně známo, že pohybová aktivita napomáhá ke zvýšení výkonnosti

a obranyschopnosti organismu, pozitivně ovlivňuje psychiku, paměť a koncentraci. Věříme, že sportovní třída pomůže vašim dětem k utváření zdravých návyků potřebných pro celý život.

 

Sportovní třídy na ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou

 • založeny v roce 1998
 • vznikly z podnětu sportovních oddílů - Lyžařského sportovního klubu, Hokejového klubu, Fotbalového klubu Lomnice n. Pop., ZŠ TGM Lomnice n. Pop. a zřizovatele, města Lomnice n. Pop. se souhlasem Školského úřadu v Semilech

 

Organizace výuky a program (náplň) sportovních tříd

 

 • pro žáky 6. – 9. ročníku (vždy 1 třída v ročníku)
 • vyšší časová dotace v předmětu Tv (3 hodiny za týden)
 • stejná časová dotace v hlavních předmětech jako u nesportovních tříd
 • nabídka nepovinných předmětů se sportovním zaměřením

 

 • kvalitnější osvojení sportovních disciplín a kolektivních her
 • pravidelná zimní lyžařská soustředění
 • letní soustředění se speciálním zaměřením

                        - 6. ročník: sportovně-rekreační kurz

                        - 7. ročník: cyklistický kurz

                        - 8. ročník vodácký kurz

                        - 9. ročník: vysokohorská turistika

cílem soustředění je:

 • zvyšování fyzické kondice
 • upevnění soudržnosti kolektivu
 • prohloubení morálně volních vlastností
 • soutěživost
 • upevňování smyslu hry fair-play, charakter. vlastností – odpovědnost, čestnost
 • relaxační a regenerační program
 • zvládnutí všeobecné lyžařské průpravy
 • zvládnutí specializované lyžařské průpravy v jednoduchých i proměnlivých podmínkách
 • upevnění pravidel kolektivních sportů
 • zvládnutí pravidel netradičních her
 • zdokonalování techniky atletických disciplín
 • zvládnutí jízdy na kole
 • zvládnutí signalizace při jízdě ve skupině
 • zvládnutí jízdy zručnosti
 • získávání dovedností při vedení kanoe
 • poznávání NP Šumava, CHKO Blanský les, Krkonošského národního parku

 

 • reprezentace školy na sportovních soutěžích
 • besedy s osobnostmi ze světa sportu

 

Systémová příprava žáků začíná již na 1. stupni:

           - sportovní hry pro dívky 1. - 3. ročníku 

           - atletický kroužek pro žáky 4. a 5. ročníku

           - plavecký výcvik 3. a 4. ročníku v plaveckém bazénu v Jičíně

           - školní sportovní soutěže

           - zimní a letní sportovní den, výuka bruslení

 

Zapojení v projektech

Atletika pro děti do škol

Olympijský odznak - OVOV

Sazka olympijský víceboj

 

Podpora sportovních tříd

 • finanční podpora ze strany zřizovatele (příspěvek na soustředění, dopravu apod.)
 • rada sportovních tříd složená ze zástupců školy a sportovních oddílů
 • spolupráce se sportovními oddíly (prostor pro jejich příspěvky)

 

Sportovní areál školy – optimální prostory pro sportovní vyžití

 • moderní sportovní hala z roku 2001 s dělící stěnou
 • dvě původní školní tělocvičny
 • školní hřiště s umělými povrchy z roku 2003
 • squash
 • školní posilovna
 • spinning a sauna v areálu školy


Sportovní třídy

 

Od roku 1998 fungují na naší základní škole třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - sportovní třídy). Vznikly z podnětu sportovních oddílů - Lyžařského sportovního klubu, Hokejového klubu, Fotbalového klubu Lomnice n. Pop., dále ZŠ TGM Lomnice n. Pop. a zřizovatele, MěÚ v Lomnici n. Pop. se souhlasem Školského úřadu v Semilech. Jejich smyslem je podpořit a rozvíjet talent pohybově nadaných žáků a zejména přispět k podpoře všeobecné tělesné zdatnosti a k formování pohybových návyků důležitých pro zdravý životní styl.

 

Současnost sportovních tříd

Žáci sportovních tříd mají do rozvrhu zařazenou každý den hodinu tělesné výchovy.

Až do školního roku 2006/2007 probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola - s rozšířenou výukou tělesné výchovy, učební plán pro třídy s rozšířenou výukou Tv se stal i součástí školního vzdělávacího programu školy. Pro hodiny Tv navíc bylo čerpáno z tzv. disponibilní dotace (pro žáky z nesportovní třídy byla využívána na volitelné semináře). Hodiny Tv ve sportovních třídách jsou zaměřovány na všeobecný tělesný rozvoj, specializovanou sportovní přípravu zajišťují sportovní kluby. Pro realizaci výuky tělesné výchovy má škola optimální prostorové, materiální i personální podmínky. Případná specializovaná sportovní příprava je soustředěna do sportovních klubů, se kterými velmi úzce spolupracujeme. V průběhu školního roku jsou realizována dvě společná soustředění: zimní - zaměřené na kondiční přípravu na lyžích a letní - zaměřené na relaxaci a regeneraci. Naší snahou je, aby tato soustředění byla minimální ekonomickou zátěží pro rodiče. Při těchto soustředěních mají žáci možnost rozvíjet své schopnosti při dalších činnostech (vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžařský kurz), poznat různá místa naší republiky, rozšiřovat si obzor při přednáškách a besedách. A navíc – takovéto akce napomáhají formování vztahů v kolektivu.

 

Žáci těchto tříd vždy tvořili a tvoří základ reprezentace školy pro řadu sportovních soutěží, kterých se naše škola účastní a při nichž získává mnoho úspěchů,

včetně umístění na celostátní úrovni, ať to jsou individuální, či kolektivní soutěže

(Atletický čtyřboj, Pohár Čs. rozhlasu, OVOV). Není výjimkou, že děti ze sportovních tříd dosahují úspěchů i ve vědomostních soutěžích.

 

Sportovní třídy od září 2013

Od 1. září 2013 nastane ve výuce ve sportovních třídách podstatná změna.

Na základě opatření ministra školství se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Nově musí každá škola povinně zařadit do výuky další cizí jazyk.   

 

 1. Bude sjednocen počet hodin základních předmětů ve sportovních i nesportovních třídách (stejná hodinová dotace Čj, M, jazyků i naukových předmětů).
 2. Sportovní třída se bude od nesportovní lišit přidáním 1 hodiny Tv týdně (celkem bude mít 3 hodiny Tv), kromě toho budou mít žáci možnost výběru nepovinné Tv.
 3. Zůstane zachován systém letních a zimních soustředění.©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies