KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Program resortu životního prostředí

Program Dotačního fondu Libereckého kraje

Oblast podpory: č. 8  Životní prostředí a zemědělství

Podprogram Dotačního fondu LK:

8.1   - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Název projektu: Třídit odpad se stále vyplácí

Příjemce dotace:  Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

Realizace projetu:  1. 2. 2018 – 30. 11. 2018

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 10 500,- Kč

Celková výše projektu: 35 000,- Kč

Charakteristika projektu

     Jednou z hlavních snah je vést žáky k pochopení a významu separace odpadů, k vypěstování správných návyků odpady třídit a přenést získané dovednosti do jejich rodin.  Žáci by si měli uvědomit dopad ekologického chování na ochranu krajiny, čistotu životního prostředí a úsporu energií a přírodních surovin. 

Popis projektu

Aktivity budou probíhat v rámci hodin prvouky, přírodovědy, přírodopisu, rodinné výchovy a výtvarné výchovy, dále v rámci projektových dnů, besed a výchovně vzdělávacích programů.

Výtvarné aktivity - využití separovaných plastových lahví a papíru pro výtvarnou výzdobu  - s tématem zimy a masopustu.

 "Semínkování" - program environmentální výchovy zdůrazňující kvalitu půdy ve spolupráci se SVČ Sluníčko a neziskovou společností "Semínko Země“.                                              Separace odpadu  - v návaznosti na projekt z roku 2015 - separace odpadů v domácnosti - žáci ve vyučování připraví statistické měření, které budou následně provádět doma se svými rodiči v dohodnutém období (týden až měsíc). Přitom vytipují nejčastější odpady, které se u nich v rodině objevují a které by bylo možné druhotně využít. Ve sledovaném období budou zaznamenávat množství těchto materiálů. Ve škole údaje statisticky zpracují. Získané výsledky porovnají s výsledky zjištěnými v roce 2015 a vyhodnotí, zda došlo ke kvantitativnímu posunu. Zpracování výsledků separování odpadu v Lomnici nad Popelkou celkově.

Den Země     

Zaměření:        a) Separace odpadů    - sběr odpadků ve vytypovaných částech                                                                              města, v přírodě

                                                           - exkurze na sběrném dvoře

                                                           - exkurze v čističce odpadních vod

                        b) Program pořádaný Komisí Zdravého města zaměřený na separaci odpadů, na význam půdy pro lidstvo a důležitost její ochrany. Program tvoří zábavné i naučné aktivity a praktická pozorování. 

c) Aktivity ve třídách - práce s informacemi - pracovní listy, plakáty.

 

Výchovně-vzdělávací program 4. a 5. ročníku. Beseda na téma ochrany krajiny. Tvoření z přírodního materiálu. 

Ekologický program zaměřený na třídění, separaci a využití odpadů „Tonda obal na cestách“.

             Soutěž jednotlivců a tříd ve sběru druhotných surovin – sběrným místem je naše škola, nejlepší třída získá volný den, který může využít k uspořádání exkurze, jednotlivci získávají za sběr drobné odměny.

            Výchovně-vzdělávací programy, další projektové dny s ekologickým zaměřením a exkurze – probíhají průběžně v režii tříd a učitelů předmětů.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies