Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou,

příspěvková organizace

Školní náměstí 1000

512 51 Lomnice nad Popelkou

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22 a jeho organizace jsou ovlivněny krizovými opatřeními Vlády ČR a doporučením MŠMT k organizaci zápisů.

Zápis do 1. ročníku se koná dle § 34 odstavce 4 školského zákona.

 

Z těchto opatření vyplývá:

 

1. zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole;

2. bude mít pouze formální část – tzn. podání žádosti k přijetí;

3. doporučována je forma podání bez přítomnosti zákonného zástupce;

4. přijímání žádostí proběhne: od 12. dubna do 30. dubna 2021

    (týká se žádosti o přijímání ke vzdělávání i žádostí o odklad školní docházky).

 

5. Možnosti podání žádosti o přijetí:

a)    prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou),

(preferovaná varianta);

b)   do datové schránky školy – číslo datové schránky školy: 2bimtbx

(v případě, že má zákonný zástupce datovou schránku zřízenou – tu si může zákonný zástupce zřídit zdarma, více informací na: https://chcidatovku.cz);

c)    emailem s uznávaným elektronickým podpisem

(nelze poslat prostý email);

d)    osobním podáním (nejméně vhodná varianta)

- koná se ve dnech 26. - 30. 4. 2021 v době od 12 do 16 hodin v přízemí budovy základní školy. Je nutná předchozí telefonická registrace na čísle 481 671 118 nebo 702 031 659, a to od 19. 4. do 24. 4. 2021 v době od 9 do 14 hodin. Je třeba dodržet platná mimořádná protiepidemická opatření.

 

6. Žádost

    Vzor vyplnění a formulář žádosti ke stažení na www.zstgmlomnice.cz .

   Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce

   dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odstavce 2 správního řádu,

   kterými jsou:

   jméno a příjmení zákonného zástupce

   datum narození

   místo trvalého pobytu tohoto zástupce,    

   popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

   jméno a přímení dítěte,

   datum narození,

   označení správního orgánu, kterému je žádost určena,

            Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

    (žádost podává jeden zákonný zástupce) Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

7. Přílohy žádosti (platí pro všechny formy podání):

    Zápisový list - formulář ke stažení na:  www.zstgmlomnice.cz;

    Rodný list dítěte  -  při písemné formě přiložte prosím kopii (v podobě digitální – sken, fotografie nebo v papírové podobě – prostá kopie)

                                  -  při osobním podání prosím vezměte s sebou.

 

 8. Odklad školní docházky

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Pro podání žádosti o odklad platí všechny možnosti podání uvedené v bodě 5.

    Vzor vyplnění a formulář žádosti ke stažení na www.zstgmlomnice.cz

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Připouští se též doporučení lékaře pro děti a dorost.

Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

 

9. Informace o přijetí žáka

Zákonní zástupci budou o přijetí informováni zveřejněním seznamu přijatých žáků na přístupném místě ve škole (vitrína v přízemí) a na webových stránkách školy; na seznamu bude žák uveden pod registračním číslem, které bude rodičům zasláno na email uvedený v zápisovém lístku.

O přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy v zákonné lhůtě do 30 dnů.

   

10. Možnost nahlížení do spisu

 V případě, že zákonný zástupce zvolí variantu podání žádosti jiným způsobem, než osobním podáním, má právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, a to ve dnech 10. – 13. 5. 2021 v době od 12 do 16 hodin.

 Vzhledem k opatřením souvisejícím s nákazou koronavirem je potřebné se i k nahlížení do spisu telefonicky zaregistrovat na číslech 481 671 118, 702 031 659.

V Lomnici nad Popelkou 23. 3. 2021                                                   Mgr. Alena Ženatá,

                                                                                                                          ředitelka


 


Vzor vyplnění žádosti o přijetí

Vzor vyplnění žádosti o odkladu

Vybrané paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění

§ 36

 POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

 

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

Doporučení pro rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci svým dětem v jejich rozvoji

 

Jak můžete pomoci svým dětem

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

 

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) 

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek) 

• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) 

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) 

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• zvládá odloučení od rodičů 

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas 

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách 

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) 

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování 

• dodržuje dohodnutá pravidla. 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) 

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) 

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla 

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) 

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) 

• spolupracuje ve skupině. 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                                      

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) 

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) 

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) 

• řadí zpravidla prvky zleva doprava 

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák). 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky 

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) 

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) 

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily 

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) 

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) 

• reaguje správně na světelné a akustické signály. 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) 

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) 

• porovnává počet dvou málo početných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) 

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) 

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) 

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) 

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) 

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) 

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit 

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je 

• postupuje podle pokynů 

• pracuje samostatně.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) 

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí 

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých 

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) 

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor 

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit 

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) 

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším). 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení 

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. 

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli. 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) 

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) 

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat 

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) 

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné 

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) 

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) 

• zná faktory poškozující zdraví (kouření) 

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.  

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies