Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou,

příspěvková organizace

Školní náměstí 1000

512 51 Lomnice nad Popelkou

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

 

Koná se v pátek 29. dubna od 15 do 18.30 hod. v přízemí budovy základní školy.

Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte a platný občanský průkaz.

 

 1. Zápis dětí vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 2. K zápisu přicházejí děti narozené v období od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016. K zápisu přicházejí také děti, kterým byl povolen odklad školní docházky pro školní rok 2021/22.
 1. Průběh zápisu
 • motivační část – herní aktivity pro děti zaměřené na zhodnocení určitých dovedností;
 • formální část – zákonný zástupce na místě vyplní a podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyplní zápisní list (lze přinést vyplněný - formulář ke stažení).
 1. Odklad školní docházky

            V případě, že chce rodič požádat o odklad školní docházky:

 • musí se dostavit s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu; v případě, že má rodič všechny náležitosti potřebné k odkladu školní docházky, nemusí se dítě s rodičem k zápisu dostavit; 
 • na místě vyplní žádost o odklad povinné školní docházky (formulář Žádost o odklad povinné školní docházky);
 • k žádosti přiloží doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vydání rozhodnutí

 • ředitel školy rozhoduje (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání;
 • rozhodnutí  přijetí/nepřijetí vydává ředitel nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení;
 • seznam dětí přijatých ke vzdělávání škola zveřejňuje na úřední desce a webových stránkách školy – na seznamu se uvádí evidenční čísla dětí (přidělená při zápisu).
 1.  Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/23
 • přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Lomnici nad Popelkou;
 • ostatní zájemci jsou přijímáni do kapacity školy.
 1. Počet prvních tříd, které ve školním roce 2022/23 otevřeme
 • bude vycházet z počtu dětí přijatých k základnímu vzdělávání s ohledem na naplněnost tříd.

 

V Lomnici nad Popelkou 23. 3. 2022                                                 Mgr. Alena Ženatá,

                                                                                                             ředitelka


 

Doporučení pro rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci svým dětem v jejich rozvoji

 

Jak můžete pomoci svým dětem

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

 

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) 

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek) 

• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) 

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) 

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• zvládá odloučení od rodičů 

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas 

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách 

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) 

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování 

• dodržuje dohodnutá pravidla. 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) 

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 

• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) 

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla 

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) 

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) 

• spolupracuje ve skupině. 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                                      

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) 

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) 

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) 

• řadí zpravidla prvky zleva doprava 

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák). 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky 

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) 

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) 

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily 

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) 

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) 

• reaguje správně na světelné a akustické signály. 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) 

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) 

• porovnává počet dvou málo početných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) 

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) 

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů 

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) 

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) 

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) 

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) 

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit 

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je 

• postupuje podle pokynů 

• pracuje samostatně.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) 

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí 

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých 

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) 

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor 

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit 

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) 

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším). 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení 

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. 

• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny

• zná celou řadu písní, básní a říkadel

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli. 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) 

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) 

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat 

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) 

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné 

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) 

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) 

• zná faktory poškozující zdraví (kouření) 

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies