Bližší informace k výuce žáků od 17. května 2021

Od tohoto dne povinná prezenční výuka pro všechny ročníky.

       


Pro všechny žáky platí povinnost nosit zdravotnické ochranné roušky, pro všechny zaměstnance platí povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 a jeho novelizace platné od 3. 5. 2021 je možná přítomnost žáka ve škole jen na základě negativního výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu,  (další informace k testování v samostatném odstavci).

Pro chod školy platí všechna protiepidemiologická opatření a aktualizovaná pravidla „manuálu“ pro provoz škol. Nadále bude potřebné často větrat (s ohledem na současné počasí vybavte své děti vhodným oblečením). Vstup cizích osob není dovolen, vstup rodičů pouze v nezbytných případech.

 


Organizační informace pro zákonné zástupce žáků v prezenční výuce

 

 1. V souvislosti s příchodem většího počtu žáků upravujeme časy vstupů žáků do školy:

1.– 4. ročník: žáci 1. a  3. ročníku budou přicházet v době od 7:35 do 7:45 hodin,

žáci 2. a 4. ročníku budou přicházet v době od 7: 45 do 7:55 hodin, vchodem pod jídelnou,

žáci 5. ročníku a tříd 2. stupně budou přicházet od 7:35 do 7:55 vchodem z ulice Komenského.

Dojíždějící žáci 1. – 4., kteří budou přicházet před 7:30 hodin, budou vcházet vchodem pod jídelnou, dojíždějící žáci 5. ročníku a 2. stupně hlavním vchodem. Všichni použijí čip. Po dezinfekci rukou a převlečení v šatně přejdou do své třídy.

 1. Výuka bude probíhat v rozsahu rozvrhu platného od 1. 9. 2020.
 2. Není dovolen zpěv, tělesná výchova je povolena ve vnějších prostorech (venku).

Školní stravování  

 

 1. Probíhá školní stravování – žáci přihlášení ke stravování mají na dobu, kdy bude probíhat prezenční výuka, obědy přihlášené. V případě nepřítomnosti žáků, nebo nezájmu o školní stravování je třeba obědy odhlásit.

 

 1. Průběh stravování a nástupy na oběd budou probíhat za mimořádných hygienických opatření.

 

Informace o možnosti stravování žáků vzdělávajících se distančně  

 

 1. Žáci vzdělávající se distančně mají nárok na dotovaný školní oběd.
 2. Oběd je možné pouze vyzvedávat u výdejního okénka – u rampy školní jídelny ve vnitřním dvoře.
 3. Tyto obědy je třeba přihlašovat.
 4. Přihlášené obědy je možné vyzvednout ve 13 hodin.
 5. Pokud jste tedy již obědy pro své děti v distanční výuce využívali, na systému přihlašování a vyzvedávání se nic nemění.

Provoz školní družiny

(nemění se oproti období od 12. dubna)

 1. Školní družina bude v provozu v obvyklém rozsahu. Bude fungovat v homogenních skupinách celých tříd. Je určena pro přihlášené žáky 1. – 4. ročníku, kteří se vzdělávají prezenčně.

 

 1. Fungovat bude ranní družina od 6:30 hodin. Žák, který přijde do ranní družiny, musí nejprve projít testováním (viz odstavec k testování). Prosíme rodiče, aby v případě zájmu o ranní družinu o tom v předstihu informovali své třídní učitelky.

Testování žáků

 1. Testování bude probíhat:

pro žáky 1. stupně -  1 x týdně (pondělí) vždy na začátku vyučování (od 8:00 hodin);

pro žáky 2. stupně -  2 x týdně (pondělí a čtvrtek) vždy na začátku vyučování (od 8:00 hodin);

 • žáci se testují pomocí antigenních neinvazivních testů samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Škola má k dispozici testy Singclean a SARS – CoV-2 LEPU Medical.

 

 1. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (takový žák ani nepřichází do školy).

 

 1. Organizace testování:
 • na začátku proběhne instruktáž provádění testu
 • následuje provedení testu a čekání na jeho výsledek
 • o výsledku testování škola musí provést záznam
 • pokud žák přijde do školy později, bude otestován po svém příchodu
 • stejný postup bude uplatněn i v případě žáka, který přijde na ranní družinu

            Doporučujeme zhlédnutí instruktážních videí      https://testovani.edu.cz/

 

 1. V případě pozitivního výsledku testu škola bezodkladně bude informovat zákonného zástupce.

 

 1. Není možná osobní přítomnost žáků, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní. O skutečnosti, že se žák nebude účastnit testování, zákonný zástupce v předstihu informuje třídního učitele. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi zajistit distanční způsob vzdělávání. Informace k probíranému učivu budou uvedeny v třídní knize (Bakaláři).   

 

 1. V případě testování žáků  1.-3.  ročníku a v individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce, popř. jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V případě účasti zákonného zástupce (popř. pověřené osoby) na testování je nutné informovat školu. V takovémto případě zákonný zástupce přivede žáka v testovací den v 8:30 hodin ke vchodu z ulice Komenského. Na výsledek testu bude nutné vyčkat před budovou školy.

 

 1. Testování se neprovádí u žákůjejichž zákonný zástupce doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený  poskytovatelem zdravotních služeb, které nejsou starší 48 hod. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit – v listinné podobě (popř. dokladem zaslaným elektronickou formou).

O těchto skutečnostech je třeba v předstihu informovat školu (třídního učitele, vedení).

Škola umožňuje testování žáka vlastním, přineseným testem. Test musí být schválený na seznamu antigenních testů s udělenou výjimkou pro laické testování, tento seznam je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Žák musí být obeznámen s obsluhou testu a v souvislosti s evidencí provedených testů potřebujeme, aby byl test přinesen v originálním balení.

       V Lomnici nad Popelkou 14. 5. 2021                                     

Mgr. Alena Ženatá, 

ředitelka

 


Informace pro žáky

Proč testujeme

Díky testování se budeme moci bezpečně vrátit do škol a začít se zase společně potkávat na hodinách. 

Nezapomeň, všechna ostatní opatření, na která jsme zvyklí například z obchodu, musíme stále dodržovat – nosit ochranu úst a nosu, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy.   

Všichni už jsou z epidemie a opatření, která se musejí dodržovat, unavení a leckdy podráždění. Chovej se proto k rodičům, spolužákům i učitelům ve škole ohleduplně. Pro všechny je to těžká situace, společně ji ale určitě zvládneme.  

 


leták pro žáky (.pdf)

Jak bude testování probíhat

 • Ráno přijdeš do školy a zamíříš hned do testovací místnosti.
 • Vydezinfikuješ si ruce.  
 • Sedneš si ke stolu. Paní učitelka nebo pan učitel všem rozdá testy a vysvětlí postup testování.  
 • Rozbalíš si test a pošťouráš se v nose podle pokynů.  
 • Za 15 minut se na testu objeví výsledek, který nahlásíš paní učitelce nebo panu učiteli.  
 • Test hodíš do připraveného odpadkového koše a vydezinfikuješ si ruce. 
 • Negativní výsledek = pokračuješ na výuku s ostatními žáky (pokud nejsou nějaké pozitivní testy u spolužáků).
 • Pozitivní výsledek = jdeš domů a na potvrzení výsledků PCR testem.  

Co to pro tebe znamená

Dvakrát týdně (pokud škola využije PCR testy, pouze jednou týdně) se budeš muset před začátkem výuky s ostatními žáky sám otestovat v místnosti, kde bude na testování všechno připraveno a kde ti učitelé všechno vysvětlí a pomůžou ti.

Když ti vyjde pozitivní test, počkáš na rodiče a jdeš domů (nebo půjdeš domů sám). Čeká tě pak ještě jeden test, který potvrdí, že jsi opravdu pozitivní na COVID-19 a musíš zůstat doma v izolaci.

 


Odpovědi na možné dotazy

Budu se testovat sám?

Ano, testovat se budeš sám (tyčinku si budeš do nosu strkat sám). U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo ti všechno vysvětlí a pomůže ti, pokud to budeš potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

Co když jsem test použil špatně?

Jestli jsi test použil špatně, výsledek je neplatný (bude to v testu zřejmé). Test si uděláš znovu.

 

Může test trvat i déle než 15 minut?

Celá procedura testování bude trvat o pár minut déle, výsledek testu ale budeš mít do 15 minut.

Pokud mi test ve škole vyjde pozitivní, můžu jet domů autobusem (nebo jiným prostředkem MHD)?

Ano, můžeš. Mysli ale na to, že je hodně pravděpodobné, že jsi infekční, a je proto nutné, abys dodržoval všechna platná opatření – měl správně nasazenou ochranu úst a nosu, měl vydezinfikované ruce a dodržoval rozestupy. A hlavně, jeď co nejkratší cestou hned domů!

 

Můžu bez testu do školy?

Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se některé dtě, žák nebo student nebo nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné ho otestovat v první den jeho přítomnosti – pokračuje pak podle rozvrhu testování s ostatními.

 

Mám negativní PCR test. Musím na testování?

Testování se neprovádí u osob, které nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.

 

Test mi vyšel pozitivně. Co teď?

V případě nezletilého žáka – škola kontaktuje zákonného zástupce; se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

V případě zletilého žáka či studenta – žák či student bez zbytečného odkladu opustí školu. Následně je nutné obratem kontaktovat lékaře v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který pošle žáka či studenta na konfirmační RT-PCR test a určuje další kroky.

Musím pozitivní test někde hlásit?

Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byla pozitivně testována antigenním testem. Pozitivně testovaný žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Necítím se fit, musím na testování?

K testování se může dostavit dítě, žák nebo student pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

 

Kdy se můžu po pozitivním testu zase vrátit do školy?

Dítě, žák nebo student s pozitivním výsledkem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

 

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 


Informace pro rodiče k testování žáků (zdroj MŠMT)

 

Každá škola si uzpůsobí prostory pro testování podle svých možností, musí ovšem dodržovat tato základní pravidla: 

 • Škola se musí postarat o zajištění dohlížející osoby při provádění testů, která dětem vše vysvětlí (pravděpodobně to bude někdo z učitelského sboru, koho vaše dítě zná) a v případě potřeby pomůže připravit potřebné materiály pro testování.
 • V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Co to znamená pro rodiče

Především to, že vaše děti získají šanci vrátit se zpět do školy ke svým kamarádům a prezenčnímu studiu. 

Režim testování si zvolí škola podle svých možností, a proto vám konkrétní rozvrh a plán ozřejmí přímo vedení vaší školy. Celý systém je samozřejmě navržen tak, aby co nejefektivněji umožnil testování i bezpečnou výuku.

V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní test, bude vás škola neprodleně informovat. Ve škole si dítě vyzvednete, v případě dohody se zákonným zástupcem u starších žáků nebo v případě zletilých může žák sám odejít domů. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

leták pro rodiče (.pdf)


Co to znamená pro vaše děti

Vaše děti získají možnost vrátit se zpět bezpečně do škol za svými přáteli a za studiem.

Vybrané testy jsou neinvazivní, fungují bezbolestně a rychle. Celé testování dětem zabere jen chvíli času (samy si odeberou vzorek z přední části nosu a pak 15 minut počkají na výsledek). Proces testování bude probíhat dvakrát týdně. Pokud škola využije možnosti testování neinvazivními preventivními PCR testy, tak jednou týdně. 

Vše je navrženo tak, aby organizace procesu testování byla naprosto bezproblémová, testování bylo bezpečné a bez zbytečných nepříjemností. Vše bylo dopředu vyzkoušeno ve vybraných školách a celý proces se osvědčil. 


Odpovědi na dotazy (zdroj MŠMT)

 

Je testování povinné?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

 

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

 

Zvládne se mé dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

V případě, že si škola sama zajistí neinvazivní RT-PCR testy, je možné testovat frekvencí 1x za týden.

 

Co když nestihneme testování na začátku vyučování?

Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

Dítě je na praxi, jak je to s testováním v tomto případě?

Škola má povinnost zajistit testování i v případě, že žáci či studenti vykonávají praxi u zaměstnavatele. Testování je možné organizovat buď ve škole, nebo například ve spolupráci se zaměstnavatelem, kterému škola dodá potřebné testy. I v případě, že bude testování prováděno u zaměstnavatele, musí být dodržena frekvence testování a další pravidla stanovená mimořádným opatřením.

 

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák/student následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

 

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 

PRÁVNÍ OPORA K TESTOVÁNÍ A REŽIMOVÝM OPATŘENÍM VE ŠKOLÁCH  (zdroj: MŠMT)

 

Praha, 9. dubna 2021  –  V reakci na dezinformace týkající se povinného testování žáků a nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve školách zveřejňuje MŠMT právní stanovisko k testování a režimovým opatřením ve školách.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno preventivní testování dětí, žáků a studentů (dále jen „žáků“) neinvazivními antigenními testy, a to ve frekvenci dvakrát týdně (čl. III tohoto opatření), a v případě, že škola používá neinvazivní RT-PCR testy, jedenkrát týdně. Toto opatření zároveň obsahuje i podrobné odůvodnění, ke kterému bychom Vás rádi odkázali ZDE.

Nad rámec uvedeného považujeme za důležité zdůraznit, že v případě testování žáků a zaměstnanců bylo zvoleno neinvazivní testování, tedy takové, u kterého se nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony, které může provést laická osoba. Nejedná se tedy o zdravotnický úkon, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přestože považujeme takové testování za minimální zásah do integrity a práv testované osoby, stále zůstane zachováno právo vyjádřit nesouhlas s tímto postupem, ať již ze strany samotného žáka, případně i jeho rodičů, a tento test nepodstoupit. Pokud však žák test nepodstoupí, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není dán předpoklad toho, že není nemocen COVID-19.

Tito žáci budou ze vzdělávání omluveni s tím, že se doporučuje školám, aby je v rámci svých možností vzdělávaly. Zde je tedy situace obdobná tomu, když žák z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma. Pokud žák testování odmítne, bude se jednat de facto o omluvenou absenci.

Vláda při řešení současné nelehké situace zvažovala řadu variant, jak umožnit žákům návrat k prezenční výuce. Při rozhodování si byla vědoma, že v současné chvíli proti sobě stojí do určité míry protichůdná práva, a to právo na vzdělání na jedné straně a právo na ochranu zdraví a života na straně druhé, přičemž je třeba si uvědomit, že žádné z těchto práv není zcela bezbřehé. Pokud pak dojde k jejich (hodnotovému) střetu, je nutné najít střední cestu a snažit se zachovat z obou práv, co nejvíce je v dané situaci možné a k čemu existují vhodné nástroje.

S přihlédnutím k těmto kritériím proporcionality považujeme předmětné mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021 za legitimní, jelikož sice na jedné straně dochází k zásahu do práv osob tím, že je jim nařizováno pravidelné testování, ale na straně druhé existuje všeobecný zájem na ochraně zdraví osob a zájem na snížení přenosu nákazy mezi jednotlivými žáky a zaměstnanci škol, a samozřejmě i na snížení navazujícího komunitního přenosu. Zvolené řešení tedy splňuje požadavek kritéria proporcionality, jelikož cíl mimořádného opatření (ochrana zdraví osob, minimalizace šíření nákazy) převyšuje zásah do práv osob (povinné pravidelné neinvazivní testování), které toto opatření představuje.

Je třeba připomenout, že škola je povinna chránit nejen zdraví žáků, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). Proto, aby se předešlo situaci, kdy ve třídě (škole nebo školském zařízení) dojde ke kontaktu s osobou, která je infikována koronavirem SARS-CoV-2, aniž by o tom věděla, je vhodné využít nástroj pravidelného testování.

Testování žáků může být jedním z klíčových prostředků, jak snížit rizika nákazy onemocněním COVID-19, a tedy co nejvíce chránit právo na ochranu zdraví všech osob, a zároveň jak umožnit v co nejvyšší možné míře návrat žáků k prezenční výuce, aby jejich právo na vzdělávání bylo co nejvíce naplněno. Dle aktuální společné studie University of Oxford a britské vládní agentury Public Health England může antigenní test zachytit 84 % nakažených u nejméně senzitivního antigenního testu, až 91 % u nejvíce senzitivního testu

(viz  http://modmedmicro.nsms.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2021/01/infectivity_manuscript_20210119_merged.pdf).

Stejně tak i povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest může přispět ke snížení přenosu respiračních virů, a tedy i ke snížení komunitního přenosu, zejména pokud je dodržováno v maximální možné míře (viz např. aktuální odbornou publikaci Howard, J. et al. An evidence review of face masks against COVID-19, https://doi.org/10.1073/pnas.2014564118). I zde bylo k příslušnému opatření přikročeno v souladu s kritérii proporcionality, neboť právo na ochranu před závažným onemocněním COVID-19 je zde chráněno za použití nástroje, který způsobuje pouze individuální nepohodlí jedince. Zároveň žádná z dosud publikovaných vědeckých studií neprokázala takové negativní dopady dlouhodobého nošení roušek, které by mohly být souměřitelné se zájmem na ochraně před COVID-19.

Všichni jsou pak povinni dodržovat mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Případné výjimky jsou stanoveny přímo v těchto mimořádných opatřeních. Škola nebo školské zařízení zde vystupuje jako subjekt práva a je povinna všechna mimořádná opatření dodržovat stejně jako ostatní.

Krajním řešením nedodržování mimořádných opatření může být i nevpuštění žáka do budovy školy. Před případným zamezením vstupu žáka do školy doporučujeme, aby ředitel školy nejprve vyčerpal všechny dostupné možnosti, aby se žák mohl vzdělávat, a to komunikaci s žákem a jeho zákonným zástupcem. Zamezení vstupu do školy je až krajním případem, pokud již všechny dostupné jiné možnosti byly vyčerpány.

Stanovit průběžné testování či nošení ochranných prostředků dýchacích cest jako podmínku účasti na prezenční výuce je proto zcela v mezích zákona, a nad to lze tento krok považovat i za zcela legitimní z pohledu zachování maxima práv všech dotčených osob.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.