Něco o nás

Současnost Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou

Dominantu Školního náměstí a celého města tvoří nadčasově postavená budova školy, k níž byla v roce 1977 přistavěna školní jídelna. V prosinci r. 2001 byla dokončena přístavba nových tělocvičen, která je přímo napojena na objekt školy. V roce 2003 proběhla kompletní rekonstrukce školní budovy, v jejímž průběhu byla vyměněna okna, střecha, střešní krytina. Byly instalovány protipožární stěny, obnovena fasáda, v nově zbudované půdní vestavbě vznikly prostory pro základní školu speciální a základní školu praktickou.

Základní škola z ptačí perspektivy - video - Radek Kysela

Letecký pohled na školní areálPočet žáků ve školním roce 2014-2015 je 558. V současnosti se vyučuje ve 24 třídách, 13 na 1. stupni, 11 na 2. stupni. Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, sborového zpěvu, přírodopisu, cizích jazyků, výpočetní techniky, učebna s interaktivní tabulí, dále přírodovědná laboratoř, keramická dílna a informační centrum. Další interaktivní tabule byla instalována v kmenové třídě 1. stupně. Dalším krokem je vybavení ICT technologiemi v rámci projektu EU peníze základkám, do něhož je škola zapojena. V jeho rámci bylo ve školním roce 2012/13pořízeno nové serverové řešení, byly instalovány nové dataprojektory - pro učebny fyziky, chemie a kmenovou učebnu, interaktivní tabule do kmenových tříd, nové počítačové sestavy do počítačové učebny a nově vznikající multimediální učebny. Na základě toho budou počítači dovybaveny i kmenové třídy.

 

Pro výuku pracovních činností slouží učebna šití, cvičná kuchyně, kovodílny a dřevodílna. Pro výuku tělesné výchovy má škola velmi dobré podmínky - kromě dvou původních tělocvičen využívá prostory nových tělocvičen v přístavbě, posilovnu a rekonstruované školní hřiště s umělým povrchem.V době přestávek je využíván relaxační prostor vnitřního dvora školy.

 

Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici kabinety - 1. stupně, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, matematiky a občanské výchovy, zeměpisu, cizích jazyků, českého jazyka, přírodopisu, dílen, školní družiny a tělesné výchovy. Sborovna určená pro společná jednání slouží i jako společenská místnost školy. Kabinety i sborovna jsou vybaveny počítači.

 

V samostatných třídách pracují čtyři oddělení školní družiny. Jejich prostorové a materiální vybavení je po rekonstrukci školy na dobré úrovni. Stravování žáků, zaměstnanců i strávníků z řad veřejnosti je zajišťováno školní jídelnou. K zázemí školy patří dvě dobře vybavené údržbářské dílny i dostatečný počet skladových prostor.

 

ZŠ T. G. Masaryka je plně organizovaná škola. Je rozdělena na první stupeň (1. - 5. ročník) a druhý stupeň (6. - 9. ročník). Od školního roku 2007/2008 se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou. Ve sportovních třídách, které vznikly v roce 1998, se vyučuje podle varianty Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V návaznosti na ŠVP školy byl vypracován školní vzdělávací program školní družiny. Základem pro výuku cizích jazyků je výuka anglického jazyka od 3. ročníku. Druhý cizí jazyk - německý jazyk - byl vyučován jako volitelný předmět, od školního roku 2013/14bude vyučován jako povinný druhý cizí jazyk. Školní vzdělávací program je doplněn volitelnými a nepovinnými předměty podporujícími zájmy žáků. Volnočasové aktivity žáků zajišťují sportovní oddíly, DDM Sluníčko a ZUŠ, s nimiž školu spojuje vzájemná dlouhodobá spolupráce.

 

Při škole pracuje žákovská rada a školská rada. Na podporu činnosti pěveckých sborů

vzniklo občanské sdružení ZLOM.

 

Škola se v posledním desetiletí profiluje v oblasti sportu, kultury a environmentální

výchovy.

 

Oblast sportu - sportovní třídy

Sportovní třídy  - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - fungují na škole od roku 1998 a jejich smyslem je dát možnost pohybově nadaným žákům uplatnit jejich talent. V týdenním rozvrhu je zařazena každý den hodina tělesné výchovy, která je zaměřena na všeobecný rozvoj. V souvislosti se zavedením povinné výuky druhého cizího jazyka bylo nutné ve výuce ve sportovních třídách od školního roku 2013/2014 provést úpravu učebního plánu.

 

Pro realizaci výuky tělesné výchovy má škola optimální prostorové, materiální

i personální podmínky. Specializovaná sportovní příprava je realizována ve sportovních klubech, se kterými škola spolupracuje.

 

Součástí výuky ve sportovních třídách jsou společná letní (zaměřené na relaxaci a regeneraci) a zimní soustředění (kondiční příprava na lyžích).

 

Za dobu existence sportovních tříd se žáci, kteří navštěvují sportovních třídy, účastní

řady sportovních soutěží, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků.

 

Po téměř 15 letech zkušeností s fungováním sportovních tříd lze konstatovat, že tento

systém je optimální podporou zdravého životního stylu, tolik potřebného rozvoje pohybových dovedností a současně i účinnou prevencí sociálně-patologických jevů.

 

 

Environmentální výchova

Škola patří k ekologicky orientovaným školám.

 

 

 

Z těchto aktivit uvádíme:

 • separaci odpadů: starý papír, baterie, elektrospotřebiče, PET lahve (osvědčila se i forma soutěže tříd)
 • zapojení do ekologických projektů (př. Recyklohraní)
 • projektový den - Den Země
 • využití programů středisek ekologické výchovy

 

Kulturně - společenská činnost

Škola se v této oblasti profiluje především činností pěveckého sboru. Ten je rozdělen

na 2 oddělení - tzv. malý sbor (pro žáky 1. - 4. ročníku) a velký sbor (pro žáky

5. - 9. ročníku). V každém z nich působí každoročně kolem 50 žáků. Sbormistry

jsou pedagogové sboru, sborový zpěv je zařazen jako nepovinný předmět. Činnost

sborů při společných vystoupeních doplňuje žákovská kapela. Dokladem toho, že

je škola stále otevřena svým bývalým žákům, je právě spolupráce s pěveckým sborem.

Sdružení dobrovolných sboristů vzniklé z dřívějších členů sboru se podílí na přípravě

i uskutečnění koncertů. Pod hlavičkou školy připravilo na jaře 2013 svůj samostatný

program nazvaný Z muzikálu od muzikálu.

 

 

K aktivitám sboru patří:

 • vystoupení na školních vánočních akademiích
 • vánoční koncerty pro veřejnost i školská zařízení - v Tylově divadle, kostele sv. Mikuláše z Bari nebo
 • v lomnickém zámku
 • vánoční program pro seniory
 • vystoupení při slavnostních i společenských akcích ve městě
 • soustředění v Horním Maršově
 • jarní výchovné koncerty pro školy
 • jarní koncert pro veřejnost v Tylově divadle

Co škola svým žákům nabízí?

 • plavecký výcvik pro žáky 3. a  4 . ročníku
 • lyžařský výcvik
 • letní a zimní sportovní den
 • adaptační a harmonizační programy
 • vlastivědné exkurze
 • exkurze související s volbou povolání
 • výuku na dopravním hřišti a účast v dopravní soutěži
 • účast ve vědomostních i sportovních soutěžích
 • možnost učit na Den učitelů
 • tematicky zaměřené projektové dny
 • jednodenní jazykový kurz v Německu
 • tematicky zaměřené besedy
 • možnost být členem žákovské rady
 • docházku do školní družiny a účast na jejích aktivitách
 • charitativní akci Stonožka
 • setkání se studenty středních škol
 • burzu středních škol
 • dyslektickou nápravu a nápravu řeči

 

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies