Pravidla Žákovské rady školy

 
 
  1. Žákovská rada školy (ŽRŠ ) je sdružením žáků 4. – 9. ročníku Základní školy T. G. Masaryka
    v Lomnici nad Popelkou, kteří jsou voleni na dobu jednoho školního roku třídními kolektivy. Z každé třídy jsou zvoleni dva zástupci.
 
  1. Zvolení členové se účastní jednání ŽRŠ, v případě nepřítomnosti je zastoupí náhradník zvolený třídním kolektivem. Kterýkoliv člen ŽRŠ může být žákovskou radou odvolán, v takovém případě proběhne ve třídě doplňková volba nového zástupce.
 
  1. ŽRŠ se schází jednou za měsíc během školního roku, v případě potřeby i častěji. Na jednání ŽRŠ jsou zváni zástupci vedení školy, případně i ostatní zaměstnanci a žáci školy.
 
  1. Činnost ŽRŠ řídí 5 členů výboru, kteří jsou zvoleni při první schůzce. Výbor mezi sebou zvolí předsedu a místopředsedu, kteří svolávají schůzky výboru a mimořádná setkání ŽRŠ. Jednání ŽRŠ vede výbor, pověřuje ostatní členy úkoly.
 
  1. Všichni členové jsou jako zástupci tříd povinni zpětně informovat spolužáky a třídního   učitele o průběhu a výsledcích jednání ŽRŠ. Z každého jednání pořídí výbor ŽRŠ zápis, který bude volně přístupný na nástěnce a webových stránkách školy.
 
  1. ŽRŠ zastupuje zájmy všech žáků školy. Vyslovuje se k otázkám školy na základě připomínek žáků v jednotlivých třídách. Diskuzí s vedením školy a ostatními zaměstnanci školy hledá a nalézá nejvhodnější řešení problémů. Snaží se předcházet negativním jevům ve škole, jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy apod., snaží se přispět k příjemné a přátelské atmosféře ve škole.
 
  1. ŽRŠ připravuje a organizuje činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, pomáhá i s dalšími školními akcemi (zejména akcemi společenského, kulturního a sportovního charakteru) a jejich vyhodnocováním.
 
  1. Žáci se při jednání žákovské rady řídí následujícími pravidly:
                  a) nepřekřikují se a vzájemně si naslouchají, respektují názory druhých
                  b) nezesměšňují se a vzájemně se neuráží
                  c) nepoužívají vulgární výrazy
                  d) předávají spolužákům nezkreslené informace
                  e) spolupracují v týmu, jejich rozhodnutí vycházejí z většinového názoru
                   f) aktivně se zapojují do řešení problémů©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies