KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE                                   
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  

 

Projekt je podpořen účelovou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje  

oblast podpory: Školství a mládež

4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

 

Název projektu: PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ZŠ T. G. MASARYKA LOMNICE NAD POPELKOU

 

 

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 11. 2016

 

ÚČEL PROJEKTU

Projekt vychází z minimálního preventivního programu školy a navazuje na projekt Prevence – předpoklad hodnotného života (r. 2015) a další aktivity realizované školou v oblasti primární prevence a výchovného poradenství. Účelem projektu je specifická primární prevence rizikového chování na Základní škole T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou

a podpoření aktivit, které dlouhodobě rozvíjí žákovské kolektivy v oblasti mezilidských vztahů a komunikace. Programy, připravují žáky na setkání s nežádoucími sociálně-patologickými jevy. Žáci se učí na tyto situace přiměřeně reagovat. Témata jsou zaměřena na prevenci kouření, alkoholu, šikany, bezpečnosti na internetu, ochranu soukromí, ochranu zdraví, sexualitu, životní hodnoty, právní vědomí. Jsou určeny pro všechny třídy školy. V souvislosti s formováním a upevňováním vztahů v třídních kolektivech jsou součástí projektu i výchovně-vzdělávací program 4. a 5. ročníku a harmonizační program 6. ročníku. Další aktivity podporují zdravý životní styl a prevenci v oblasti požární výchovy (Hasík, Zdravá pětka).

 

Komplexní preventivní program

Témata:

1.      ročník – prevence kouření

2.      ročník – prevence alkoholu

3.      ročník – soukromí, nebezpečí od dospělých lidí

4.      ročník- bezpečně na internetu

5.      ročník – zdraví a nemoc

6.      ročník- zdraví a nemoc

7.      ročník – životní styl, hodnoty.

8.      ročník – Právní vědomí, bude mi 15 let, mezilidské vztahy.

9.      ročník – Právní vědomí, je mi 15 let, co to pro mne znamená.

(program je realizován ve spolupráci se společností Společně k bezpečí)

 

Další aktivity:

1. stupeň základní školy

a) Realizace výchovně vzdělávacích programů v oblasti požární výchovy a dopravní výchovy

b) Ve 4. a 5. ročníku třídenní pobyt zaměřený na upevnění sociálních vztahů a zdravého prostředí v třídním kolektivu. V rámci pobytu absolvují žáci aktivity směřující k rozvoji osobnostně-sociálních kompetencí. Na prevenci kyberšikany je zaměřený program Kybersvět – nenech sebou zametat určený žákům 5. ročníku.

 

2. stupeň základní školy – realizace preventivních programů v jednotlivých ročnících

a) 6. ročník - realizace dvoudenních harmonizačních pobytů zaměřených na upevnění sociálních vztahů v obměněných třídních kolektivech s využitím zážitkových technik a aktivit směřujících k rozvoji osobnostně - sociálních kompetencí žáků. Součástí této akce je intervenční program připravovaný ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, jehož cílem je zmapovat klima třídy, posílit zdravé prostředí a spolupráci v žákovských kolektivech a vybudovat zdravý vztah mezi žáky a pedagogy.

         Na tento pobyt bude navazovat preventivní program zaměřený na agresi a šikanu. Žáci by měli na základě obou programů umět rozpoznat projevy šikany, osvojit si preventivní kompetence, naučit se aktivně řešit konflikt a čelit

 

b) 8. ročník – realizace programů zaměřených na kriminalitu mládeže a kyberšikanu. Programy jsou realizovány ve spolupráci s Policií ČR, spol. Maják o.p.s. a Slánka z.s.

Cílem těchto programů je osvojení problematiky týkající se ochrany osobnosti - základních lidských práv, ochrany osobních údajů, odpovědnosti člověka za své chování. V programy prevence kyberšikany upozorňují na současná rizika pohybu na internetu, poskytují informace o různých druzích a nástrojích kyberšikany. Žáci by měli získat kompetence k zachovávání bezpečnosti v této oblasti. Zároveň budou vedeni k pochopení významu smysluplného a aktivního využití volného času ve zdravých sociálních skupinách.

c) 9. ročník – realizace preventivních programů zaměřených na téma lidské sexuality a rizikového sexuálního chování. Program vede žáky k zodpovědnému přístupu při zahájení sexuálního života.

     

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies