KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE                                   
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  

Program Dotačního fondu Libereckého kraje

Oblast podpory: Školství a mládež

Podprogram Dotačního fondu LK:

4.3   - Specifická primární prevence rizikového chování 2015

Název projektu: Aktivity prevence rizikového chování na ZŠ TGM

 

Příjemce dotace: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

Realizace projetu: 1. 1.

Výše dotace z rozpočtu Libereckého kraje: 15 000,- Kč

Charakteristika projektu

      Cílem projektu je uskutečnit programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků, formování a upevňování zdravých vztahů v žákovských kolektivech. Projekt vychází z dlouhodobého a systematického programu zaměřeného na prevenci sociálně patologických jevů, kterým procházejí postupně všichni žáci obou stupňů naší školy.

      Projekt vychází z minimálního preventivního programu školy a navazuje na projekty předcházejících let, a to: Prevence – předpoklad hodnotného života (r. 2015) a Program primární prevence na ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou (r. 2016). Programy připravují žáky na setkání s nežádoucími projevy rizikového chování. Žáci se učí na tyto situace přiměřeně reagovat. Témata jsou zaměřena na prevenci alkoholu, kouření, šikany, bezpečnosti na internetu, ochranu zdraví, ochranu soukromí, životní hodnoty. V souvislosti s budováním harmonických vztahů v třídních kolektivech jsou součástí projektu výchovně-vzdělávací programy 4. a 5. ročníku a harmonizační program 6. ročníku. Aktivity jako Zdravá pětka a Hasík podporují zdravý životní styl (resp. oblast požární prevence).


©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies