Tělocvičny Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČEN, VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ A ODDYCHOVÉHO CENTRA

I.

Základní ustanovení

1.        Provozní řád tělocvičen, venkovního hřiště a oddychového centra (dále jen provozní řád) je vydáván provozovatelem ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

2.        Tento provozní řád stanovuje pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany sportovišť, které jsou v majetku ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou, určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků, včetně jejich práv a povinností ve vztahu k tomuto zařízení.

3.        Objekty tvoří: 4 tělocvičny, kurt na squash, klubovna, vestibul s recepcí, hlediště, sociální zařízení, šatny, nářaďovny, venkovní hřiště, oddychové centrum.

4.        Tělocvičny a venkovní hřiště jsou určeny zejména pro výuku základní a zájmové tělesné výchovy žáků a studentů, pro sportovní a zájmovou činnost oddílů a k pořádání dalších sportovních, kulturních a jiných akcí.

5.        Pro žáky škol platí obecná ustanovení školního řádu.

6.        Žáci ZŠ a cvičenci do 18-ti let nesmějí bez učitele nebo trenéra vstoupit do tělocvičen a nářaďoven.

7.        Ve věcech technických a provozních je oprávněn jednat správce tělocvičen – Jaroslav Cerman.

8.        Provozní řád tělocvičen je závazný pro všechny její uživatele.

II.

Provozní doba

1.        Časové využívání všech prostor je dáno rozvrhem využití hlavní hrací plochy a původních tělocvičen. Požadavky na rozvrh předkládají oprávnění uživatelé (zástupci sportovních klubů, zájmových skupin apod.) správci tělocvičen (tel. kontakt 728 783 999)

III.

Oprávnění ke vstupu a užívání sportovní haly

1.        Zaměstnanci tělocvičen.

2.        Smluvní uživatelé na základě uzavřené smlouvy nebo dohody po předchozím zaplacení podnájmu v době jejich rozvrhových akcí

3.        Mládež do 18-ti let má přístup na venkovní hřiště v době mimoškolního vyučování zdarma. Oprávnění pracovníci revizních a kontrolních orgánů při výkonu své funkce za doprovodu ředitele ZŠ nebo jím pověřeným pracovníkem.

4.        Diváci mají přístup pouze do hlediště, části vestibulu a do sociálního zařízení v 1. patře.

5.        Osoby v odpovídajícím zdravotním stavu.

6.        Podnapilým osobám je vstup do objektů sportovišť zakázán.

IV.

Povinnosti uživatelů a návštěvníků

1.        Seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej.

2.        Vstupovat do prostoru „čisté zóny“, která je vyznačena, pouze po přezutí. Do všech prostor vstupovat jen se souhlasem pracovníka recepce haly.

3.        Nepřecházet z části tělocvičen určené ke sportování do části hlediště určené divákům.

4.        Používat pouze schválený typ sportovní obuvi pro sálové sporty, která nezanechává stopy na palubovce. Správce tělocvičen nebo službu konající pracovník mohou prostřednictvím vyučujícího nebo trenéra provést kdykoliv kontrolu tohoto nařízení a jeho porušení potrestat vykázáním příslušné osoby z prostor tělocvičen, případně bez náhrady zrušit celou akci. Na venkovních hřištích s umělým povrchem nepoužívat tzv. kopačky vybavené kolíky.

5.        Nemanipulovat s elektrickým zařízením a technickým vybavením. Toto provádí správce tělocvičen nebo jím pověřená, proškolená osoba.

6.        Každý uživatel a návštěvník odpovídá za škody způsobené na zařízeních sportovního areálu. Úmyslné poškození nářadí, náčiní nebo dalšího zařízení odčiní viník.

7.        Uživatel nesmí svým jednáním ohrozit zdraví jiných.

8.        Dodržovat pravidla BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů.

9.        Dodržovat pořádek, klid, dbát pokynů správce tělocvičen.

10.     Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

11.     Uživatel je povinen předat všechny užívané prostory, zařízení a vybavení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal. Vrátit zapůjčené sportovní nářadí na původní místo, uvést zařízení sportovišť do původního stavu (branky, žíněnky, stojany na volejbal a tenis, uzavřít okna tělocvičen, vypnout světla). Nářadí do tělocvičen je třeba přenášet, netahat po palubovce.

12.     Udržovat pořádek, k odkládání odpadků využívat odpadkové koše popř. popelnice na venkovním hřišti. Separovaný odpad se odkládá do označených košů.

 

V.

Uživatelům je zakázáno

  1.      Vstupovat do čisté zóny bez přezutí.

2.        Zdržovat se bezdůvodně v prostorách tělocvičen a venkovních objektů.

3.        Vodit psy a jiná zvířata do všech objektů, skladovat ve vestibulu sáňky, lyže, jízdní kola apod. Do prostoru venkovního hřiště je zakázáno vjíždět na jízdním kole nebo motocyklu.

4.        Kouřit ve všech prostorách tělocvičen.

5.        Konzumovat jídlo, vnášet nápoje ve skleněných obalech a požívat alkoholické nápoje ve „sportovní zóně“ (hracích plochách).  Pít pouze nealko nápoje v plastových pevně uzavíratelných lahvích zabezpečených proti vylití, (konzumace jídla je povolena ve vestibulu haly a v hledišti).

VI.

Závěrečná ustanovení

1.        Pobyt, relaxační a sportovní aktivity provozuje klient na sportovištích ZŠ na vlastní nebezpečí.

2.        Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili uživatelé vlastní neopatrností, nedodržováním provozního řádu nebo jim je způsobil někdo jiný.

3.        Provozovatel neodpovídá za zdravotní stav návštěvníků sportovišť ani za následky změn zdravotního stavu v návaznosti na jeho aktivity zde provozované.

4.        Provozovatel dále neodpovídá za peníze a cenné předměty odložené v uzamčených šatnách.

 

 

V Lomnici nad Popelkou 1. 9. 2015                                                                                                                                              

 

Mgr. Alena Ženatá,                                                                                  Jaroslav Cerman,                                                                                                                                          

ředitelka                                                                                                 správce tělocvičen

 

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies