Popis projektu z Dotačního fondu Libereckého kraje,

program 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Název projektu:   S prevencí k bezpečnému návratu

1. Účel projektu

Projekt  „ S prevencí k bezpečnému návratu“ vychází z minimálního preventivního programu školy, který je zaměřen na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Současná doba ovlivněná dlouhodobou distanční výukou a izolací bez přímých sociálních vazeb bude mít dopad na mnoho dětí. Na jedné straně prohloubí problémy jedinců, kteří mají sklony k sociálně patologickým poruchám chování, na druhé odhalí nové žáky, u kterých se z důvodu dlouhého odloučení od vrstevnických skupin, odvyknutí si od zdravého režimu dne a vytvoření závislosti k náhradním (a vzhledem k rozsahu) nezdravým návykům projeví problémy. Velký vliv bude mít i rozdílná úroveň ve studijních výsledcích, což u některých dětí může vést k demotivaci, psychickým problémům a následně projevům sociálně patologických poruch chování. Naší snahou bude včasně odhalit všechny problémy, které se budou s návratem do školy objevovat a pomoci dětem s jejich řešením.

 

2. Cíl, rozsah a popis projektu

Naše škola dlouhodobě a systematicky zařazuje do svého minimálního preventivního programu projekty a výchovně vzdělávací programy (komplexní program primární prevence). Každý ročník prochází uceleným kurzem, který trvá od třetí, respektive čtvrté třídy do devátého ročníku. Celkem tak děti projdou 14 tematicky zaměřenými výchovnými programy za dobu celé školní docházky.

   V letošním roce ke stávajícím tématům přibývá aktuální problematika návratu dětí do školy po distančním vzdělávání.

 

3. Program bude obsahovat:

a)  Práci s třídním kolektivem v rámci hodin rodinné nebo  občanské výchovy a třídnických hodin. V těchto hodinách by měl vyučující postupně odhalovat problémy, mapovat individuální stav žáků i atmosféru ve třídě a zahájit kroky k nápravě.

b) Vlastní výchovně vzdělávací program (dle rozpisu) se zkušenými lektory ze společnosti SLÁNKA (2. pololetí školního  2020/2021)  a se společností KAM (1. pololetí školního roku 2021/2022).

     Program bude z části zaměřen na problémy s adaptací žáků po návratu do školy, ve 2. části, potom VVP dle plánu školy. 

c) Pokračování v nápravě během individuálních konzultacích, při třídnických hodinách, aktivitách v hodinách Rv a Ov, aktivitách mimo školu apod.

Shrnutí:
Cílem je odhalit problémy způsobené distančním vzděláváním a nastavit individuální i skupinový plán pomoci. Výchovně vzdělávací programy budou dále zaměřené na komunikaci mezi žáky, osobnostně-sociální výchovu, předcházení šikaně, bezpečnost v kyberprostoru a dalším tématům. Nedílnou součástí je i výchova ke zdravému životnímu stylu a péče o zdraví.
   Během práce se třídou si budou děti připomínat nabídku volnočasových aktivit (zájmových kroužků, sportovních oddílů, oborů umělecké školy apod.), připomenou si zajímavé turistické cíle v regionu apod. Snahou je navést děti ke smysluplnému a zdravému využití volného času a k obnovení a upevnění zdravých vztahů v žákovských kolektivech.

 

4. Komplexní preventivní program

Třídy 3. - 9. ročníku opět absolvují tematické bloky komplexního preventivního programu, který budou realizovat lektoři spolku SLÁNKA a spolku KAM „Úcta k životu“ – což je certifikovaný program primární prevence.

Cílem tohoto komplexního programu všeobecné primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy, při takto zajištěné návaznosti preventivní činnosti efektivně předchází vzniku rizikového chování u žáků. Témata a jejich časové dotace jsou zpracovány na základě doporučení MŠMT.  Tematické bloky jsou variabilní a je možné je upravovat dle analýzy potřeb tříd.  Během programů jsou třídní skupiny aktivně zapojeny do programu, který je veden v komunitním kruhu nebo v lavicích. Na závěr každého bloku je zařazena zpětná vazba bloku, během programu probíhají reflexe jednotlivých aktivit. Žákům jsou nabízeny další možnosti trávení volného času a případné kontakty na odborná zařízení. Programu jsou vždy přítomni třídní učitelé, jejichž přítomnost je pro efektivitu komplexního programu zásadní. Před programem je třídní učitel lektorem informován o jeho roli a zapojení do daného programu.

 

Školní rok 2020/2021, období únor – červen (spolek SLÁNKA)

3. ročník – Kybersvět

4. ročník – Naše třída

5. ročník – Kybersvět

6. ročník – Alkohol

7. ročník – Kybervět

8. ročník – (Ne) legální drogy

9. ročník – Rizika sexu

 

Školní rok 2021/22, období září – prosinec (spolek KAM)

4. ročník - Drogy ze sámošky – adiktologie

                   Jsme jedna parta – šikana, agrese

5. ročník Sedmero moří internetu – netolismus

               Jsem originál? – šikana, agrese

6. ročník Fantastická čtyřka – šikana, agrese

                Pít či nepít? – adiktologie

7. ročník Sexting & kybergooming – rizika internetu

               Moje krása – poruchy příjmu potravy

8. ročník Přátelství, láska, sex – sex. rizikové chování

               (NE)legální drogy – adiktologie

9. ročník Rizika sexu – sex. rizikové chování

               Předsudky a stereotypy – rasismus

 

5. Další výchovně vzdělávacích programy a akce:

a) Ve vybraných kolektivech proběhnou cílené programy zaměřené na podporu harmonických vztahů ve třídě, vzájemnou komunikaci a toleranci. Tyto programy se konají ve spolupráci se spolkem Společně k bezpečí, z.s.

b) K podpoře prevence přispívají též další mimoškolní akce, které škola dlouhodobě pořádá, jako sportovní soustředění tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, lyžařský kurz žáků 7. ročníku, tematické exkurze.

c) Začátkem nového školního roku se uskuteční harmonizační (adaptační) pobyty pro žáky 6. ročníku, které jsou zaměřeny na budování vztahů v nových třídních kolektivech, navázání vztahu s novým třídním učitelem a celkovou adaptaci dětí při přechodu na 2. stupeň. Těchto kurzů se účastní pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech.

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies