Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

Vnitřní řád školní družiny

Spisový znak: 1.1.9/5.2

Skartační znak: A 10

Účinnost od: 31.8.2005

Změny: 3. 9. 2018

                                                                                                                                

 

1.   Provoz školní družiny začíná v 6.30 hod. ranní družinou, která trvá do 7.45 hod. Děti

      do ŠD přicházejí samy a v 7.45 hod. je p. vychovatelka odvede k jejich třídám.

2.   Docházka žáků je pravidelná, absence musí být písemně omluvena rodiči. Při osobním

      vyzvednutí dítěte, sourozenců dítěte, není požadována písemná omluvenka.

3.   Na začátku školního roku vyplňují rodiče zápisní lístek, na kterém je uvedeno, ve

      kterých dnech bude dítě družinu navštěvovat, do kolika hodin a zda bude odcházet

      samo nebo v doprovodu.

4.   Po skončení oběda žáci prvních tříd, kteří navštěvují ŠD, čekají u vyhrazených stolů

      nebo na určeném místě na svoji vychovatelku.

5.   Starší děti po ukončení oběda odcházejí do ŠD samy. Na jejich odchod dohlédne p. uč.

6.   Ve školní družině je zajištěn pitný režim.

7.   Bude-li žák po skončení vyučování ponechán ve třídě, paní učitelka dohlédne, aby žák

      odešel do ŠD.

8.   Pokud část dětí pracuje v oddělení ŠD a druhá část přichází z vyučování později,

      mohou děti přicházet samy, nemá-li vyučující možnost je přivézt.

9.   Do ŠD lze umístit žáky, kteří nejsou přihlášeni (dělené hodiny, neplánovaná přerušená

      výuka,…).

10. Případné spojování činnosti jednotlivých oddělení ŠD koordinuje vedoucí

      vychovatelka s organizačním zástupcem.

11. ŠD může využívat ostatní prostory školy (tělocvičny, informační centrum, odborné

      učebny apod.) po domluvě s organizačním zástupce tak, aby nenarušila běžnou

      výuku.

12. Žáci ŠD se účastní vybraných školních (mimoškolních) akcí.

13. Předávání dětí – první odchody dětí ze ŠD jsou ve 14.30 hod. Děti odcházejí s rodiči

      nebo samy na žádost rodičů. Následující odchody jsou stanoveny na 15.00 hod. Dále

      odcházejí děti průběžně podle přání rodičů. Rodič si může vyzvednout dítě i mimo

      stanovenou dobu.

14. Styk s rodiči (zákonnými zástupci) probíhá běžně v režimu školní docházky, v případě

      problémů vychovatelka kontaktuje přímo (nebo přes tř. učitele) rodiče.

15. Provoz ŠD končí v 16.00 hod.

16. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby p. vychovatelka kontaktuje telefonicky

      rodiče a počká s dítětem do jejich příchodu. V případě, že se nepodaří kontakt na

      zákonného zástupce, informuje vychovatelka ředitele nebo zástupce ředitele školy.

17. Bezpečnost žáků v ŠD se řídí platnou legislativou.

18. Všechny vychovatelky se řídí povinnostmi pracovníků vyplývajícími z pracovního

      řádu pracovníků ve školství.

19. Evidence žáků ŠD je vedena v elektronické podobě.

 

 Tento dokument je součástí školního řádu školy.

 

Vedoucí vychovatelka : Eva Mikulová                   Ředitelka školy : Mgr. Alena Ženatá
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies