KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí a zemědělství           

Program Dotačního fondu LK:        8 - Program resortu životního prostředí a zemědělství

Podprogram Dotačního fondu LK:  8.1. - Podpora ekologické výchovy a osvěty

 

Název projektu: TŘÍDIT SE VYPLÁCÍ

 

Příjemce dotace: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

Realizace projetu: 1. ledna – 31. října 2015

Výše uznaných způsobilých výdajů: 21 000,- Kč

 

Popis projektu:

 

                Projekt je zaměřen na výchovu a vzdělávání žáků v oblasti separace odpadů. Vede žáky k pochopení systému separace a jejího významu na ochranu životního prostředí. Cílem projektu je  vypěstování zdravých návyků odpady třídit a přenést získané dovednosti do jejich rodin.  Žáci by si měli uvědomit dopad ekologického chování na ochranu krajiny, čistotu životního prostředí a úsporu energií a přírodních surovin. 

                Projekt je realizován v hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu, rodinné výchovy a výtvarné výchovy, dále v rámci projektových dnů, besed a výchovně vzdělávacích programů, do projektu jsou zapojeni žáci a pedagogové celé školy.

               

Po dobu projektu žáci projdou následujícími aktivitami:

·         domácí statistika zaměřená na množství odpadů ve sledovaném období, možnost druhotného využití, přepočítání na množství odpadů produkovaného za rok (v rodině, městě, státě)

·         výtvarná aktivita – využití odpadů ve výtvarné výchově

·         dramatická aktivita – scénka, reklama, povídka na téma separace

·         Den Země – se zaměřením na separaci

·         výtvarná aktivita – práce s přírodninami

·         mapka sběrných míst v našem městě, nádoby na separaci, seznámení rodičů s významem separace

·         sběr separovaného odpadu v prostorách školy

 

V rámci projektu bude nakoupen ekomodul (třídílná nádoba na separovaný odpad) do 8 tříd 1. stupně.

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies