Projekt „Modernizace zázemí a výukových prostor pro podporu ŠVP“ naší školy

 

Rok 2013 byl v naší škole ve znamení stavebních prací a úprav prostor při realizaci projektu „Modernizace zázemí a výukových prostor pro podporu ŠVP v ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou“.

 

     Projekt byl z 85 % financován z ROP NUTS II Severovýchod, z 15 % z prostředků zřizovatele, Města Lomnice nad Popelkou.

     Projekt řešil úpravu výukových prostor naší školy, a to modernizaci učeben fyziky, hudební výchovy a sborového zpěvu, součástí bylo také vybudování výtahu, čímž budova získala bezbariérový přístup.

A v čem spatřujeme přínos projektu?

     Využití modernizovaných prostor učeben hudební výchovy, fyziky a nově vybudované učebny sborového zpěvu umožnilo realizaci nových výukových metod a forem práce.

 

Učebny hudební výchovy a sborového zpěvu

     Rekonstrukcí učeben hudební výchovy a sborového zpěvu došlo v rámci Školního vzdělávacího programu pro ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou k rozšíření možností využití obou učeben nejen pro zmíněné předměty, ale i pro tělesnou výchovu, český jazyk a literaturu, společensko-vědní předměty, ale i pro besedy a diskusní pořady.

     Stavební úpravy učebny sborového zpěvu naplno umožňují zkoušky malého i velkého pěveckého sboru, které čítají cca 20 % všech žáků naší školy. Došlo ke zkvalitnění výuky jednak v oblasti hlasové přípravy, jednak po stránce pěveckých návyků. Obložení schodů a stěn kobercem zároveň vytváří výborné akustické prostředí důležité pro nácvik repertoáru.

     Kromě pěvecké přípravy je místnost využívána i pro další předměty. V rámci předmětu český jazyk a literatura je učebna navštěvována především pro dramatickou výchovu, hodiny zaměřené na ukázky z literárních textů a referáty. V místnosti zároveň probíhají i některé společensko-vědní předměty. Uspořádání místnosti je vhodné i pro diskusní hodiny.

     Učebna je využívána k pravidelným schůzkám žákovské rada školy. Výhodou pro tyto hodiny je, že neomezuje žáky v pohybu, mohou zde vytvářet libovolné pracovní skupinky. V neposlední řadě se učebna sborového zpěvu využívá k různým besedám a projektovým dnům.

     Nová učebna hudební výchovy je využívána nejen pro předmět Hv, ale nově vzniklý prostor s velkou zrcadlovou stěnou a dodatečné doplnění zvukovou technikou umožňuje její využití i pro hodiny tělesné výchovy (cvičení s tancem – aerobik, zumba apod.). Žáci mají možnost sledovat koordinaci pohybu a dále ji rozvíjet.

     Do hodin hudební výchovy jsou zařazovány pohybové aktivity. Dostatečný prostor je využíván pro nácvik lidových tanců, tanečních kroků společenských tanců, které doplňují probíranou látku a dovolují žákům obohatit teoretickou část o prožitkové hudebně-dramatické vnímání a ztvárnění hudby.

            Velký prostor na stupínku zároveň dovoluje kompletní umístění doprovodné kapely sestavené z žáků třídy.

 

Učebna fyziky

      Modernizovaná učebny fyziky umožnila změnit obsah učiva fyziky. Může být tak realizována badatelsky orientovaná výuka. Nově mohou žáci při výuce fyziky provádět frontální pokusy se stejnoměrným i střídavým napětím, využívat rozvodů síťového napětí a připojení k počítačům v žákovských lavicích. Tato možnost vede žáky k větší samostatnosti a kreativnímu technickému myšlení. Žáci mohou ze svých míst lépe sledovat experimenty předváděné učitelem i různé prezentace, animace a videa z projektoru. Jedná se o realizaci výuky s profesionálně připraveným vzdělávacím obsahem v podobě elektronických výukových materiálů.  

                                                                                                       Vedení školy

 







©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies