KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Číslo a název oblasti podpory:        4 a)  - Školství a mládež

Číslo a název programu:                  4.1   - Program volnočasových aktivit

 

Název projektu: ZPĚVEM K SRDCI

 

Příjemce dotace: ZLOM z. s.

Realizace projetu: 1. ledna – 31. prosince 2019

Výše uznaných způsobilých výdajů: 35 000,- Kč


Stručná charakteristika projektu

Projekt „Zpěvem k srdci“ je zaměřen na podporu volnočasové aktivity žáků a studentů, kteří vystupují v pěveckých sborech pod vedením spolku ZLOM z. s. při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou. Systematicky navazuje na projekty z minulých let:  „Zpěvem k radosti“, „Zpíváme ve sboru“, „Zpívání nás baví“ a „Ta naše písnička česká“. Díky dotačnímu fondu Libereckého kraje může být každým rokem podpořeno kolem 120 žáků základní školy doplněných studenty středních škol.  

Sborový zpěv má v Lomnici nad Popelkou dlouholetou tradici. Pěvecký sbor působící při základní škole byl založen v šedesátých letech minulého století a od té doby úspěšně reprezentuje školu i město Lomnici n. Pop. v širokém okolí. Sborová vystoupení dělají radost nejen publiku, ale tyto aktivity nabízí kvalitní a smysluplné trávení volného času pro členy sboru. V současnosti má sbor tři oddělení, v nejmenším zpívají žáci 1. – 4. třídy, ve druhé oddělení žáci 5. – 9. ročníku a v nejstarší sbor SDS sdružuje vyšlé žáky školy (dříve členy školních oddělení). Dnes jsou většinou studenty středních a vysokých škol. 

Cílem projektu v letošním roce bude:

1) Uspořádání soustředění sboru

V rámci systematické několikaměsíční přípravy na vystoupení probíhá každoročně soustředění sboru. Probíhá v jarních měsících a jeho cílem je příprava repertoáru na letní koncert. Z tohoto důvodu je účast všech členů nutná. Společně strávený čas však také prohlubuje vztahy mezi dětmi a vede je k větší sounáležitostí se sborem. Soustředění je také odměnou za kvalitní celoroční práci, a proto ho chceme dopřát všem členům sboru bez ohledu na sociální úroveň a finanční možnosti jejich rodin.

2) Pokračující obměna sborového oblečení.

V průběhu loňského roku jsme začali s obměnou sborového oblečení. Vzhledem k počtu členů je však náklad na zhotovení nových krojů vysoký. V letošním roce bychom chtěli finanční prostředky z dotačního fondu využít na krejčovské služby – ušití sborového oblečení pro cca 50 členů sboru.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies